Absolutorium dla Burmistrza Nysy

Absolutorium dla Burmistrza Nysy

Kategoria: Aktualności
18 czerwca 2024
DRUKUJ

Burmistrz Nysy z absolutorium. Kordian Kolbiarz podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej do oceny przedstawił wykonanie budżetu za ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium głosowała zdecydowana większość radnych. Na sesji przedstawiono też raport o stanie gminy.

Burmistrz Nysy otrzymał absolutorium

Sesję rozpoczęła mała uroczystość wręczenia kwiatów i podziękowań, odchodzącym na emeryturę dyrektorom Gminnego Zarządu Oświaty, Adamowi Fujarczukowi oraz Małgorzacie Leśniewskiej.

Przed głosowaniem nad absolutorium, radni mieli wiele pytań co do raportów z działalności poszczególnych spółek. Pytania dotyczyły m.in. działalności spółki EKO Nysa oraz WiK AKWA. Radni pytali m.in. czy spółka wodociągowa zamierza podwyższyć stawki za dostawę wody i odbiór ścieków. Jak zaznaczyła Prezes AKWY Edyta Peikert – na razie nie podjęto takiej decyzji, a spółka czeka na umorzenie kary za niewłaściwe przeprowadzanie kontroli jakości wody. Pytania radnych dotyczyły także działalności Ośrodka AKWA Marina, czy też o sponsora tytularnego PSG Stali Nysa. Co ciekawe, w sprawie działalności ARN, radny Smoter najwięcej  pytań miał o biuletyn informacyjny „TAK!”, a nie o ogólną kondycję Agencji Rozwoju Nysy i realizowane przez nią wielomilionowe i kluczowe dla miasta zadania.

Rada Miejska 15 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z zakresu realizacji  zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad spółkami. –  Dziękuję wszystkim spółkom, bo wykonały one dobrą pracę w okresie ostatnich 10 lat – mówił podczas sesji Burmistrz Kordian Kolbiarz. –  Dobra kondycja miasta to w dużej mierze ich zasługa. Cieszę się, że spółki są podmiotami, które działają na korzyść mieszkańców, realizując politykę rozwoju gminy.

Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kordianowi Kolbiarzowi głosowało 15 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciwnych.  – Dziękuję radnym za zaufanie! Dziękuję także moim zastępcom, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek oraz prezesom spółek – powiedział po głosowaniu Kordian Kolbiarz. – Mam nadzieję, że radni obecnej kadencji za 5 lat będą dumni z owoców naszej wspólnej pracy na rzecz Gminy Nysa. Raz jeszcze dziękuję.  

Raport o stanie Gminy Nysa

Miniona kadencja samorządu była jedną z najdłuższych, co zostało postanowione decyzją parlamentu i trwała pięć i pół roku.  W tym czasie Gmina Nysa skutecznie prowadziła inwestycje i działania pro-rozwojowe. Wśród nich szczególnie wyróżnić należy wsparcie największej inwestycji gospodarczej, powstającej w strefie ekonomicznej pod Nysą — fabryki spółki IONWAY, która do 2030 roku zatrudniać będzie blisko 1000 osób. Do szczególnych inwestycji należy też rozpoczęcie budowy eko-ciepłowni na terenie nyskiej spółki NEC, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia kosztów ogrzewania. To także kolejny krok do gospodarki o obiegu zamkniętym i samowystarczalności miasta.

W 2023 roku Gmina odniosła ogromny sukces, zajmując 13 miejsce w ogólnopolskim rankingu miast powiatowych, publikowanym przez magazyn Wspólnota. Jest to najwyższe w historii miejsce naszego miasta i najwyższe spośród wszystkich miast województwa opolskiego. Nysa awansowała z dwieście pierwszego miejsca na trzynaste. Miasta i gminy oceniane były pod kątem ich pięcioletnich wyników finansowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat budżet Gminy Nysa wzrósł z 253 milionów złotych do 333 milionów, czyli o ponad 31 %. Wydatki Gminy przez ostatnie pół dekady również wzrosły. W ubiegłym roku wyniosły one blisko 354 milionów. Gmina realizuje wiele projektów oraz inwestycji, co wynika właśnie z rosnących możliwości finansowych. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 95% planu rocznego. Gmina odnotowała wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wynoszący blisko 92%.

W 2023 roku Gmina Nysa wypracowała dodatni wynik operacyjny wynoszący 7,5 miliona. Warto jednak zauważyć, że wynik budżetu pozostał ujemny tak jak w minionym roku i wyniósł ponad minus 20 milionów złotych. Czynnikami, które miały na to wpływ na ten wynik jest postępujący kryzys gospodarczy spowodowany wciąż trwającą wojną na Ukrainie oraz inflacja. Wartość wykonanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku to ponad 57 milionów złotych.  Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w naszej gminie to między innymi zakończenie budowy subregionalnego Centrum Przesiadkowego im. Kresowian, zakończenie budowy drogi zbiorczej na terenie po poligonie przy ulicy Orląt Lwowskich i kontynuacja budowy dróg na pobliskim osiedlu pod kątem rozwoju mieszkalnictwa. W omawianym okresie  zakończono także rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej o jeden oddział przedszkolny, kontynuowano roboty modernizacyjne stadionu Polonia w Nysie, których efekt mogliśmy podziwiać w czasie niedawnej XI edycji Biegu Nyskiego. Do ważnych inwestycji wliczyć należy także adaptację pomieszczeń strychu w budynku przy ulicy Marcinkowskiego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Nysie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu magistratu.

Gmina aktywnie wspiera wydarzenia kulturalne i sportowe, których z roku na rok przybywa. To dzięki między innymi grantom przyznawanym przez gminę, Unię Europejską, a także przez prywatne podmioty. Gmina Nysa w 2023 roku przeprowadziła szereg działań promocyjnych, które prowadzono we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami, przede wszystkim w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Z powodzeniem prowadzona jest także pomoc społeczna. To nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej jak noclegownia, mieszkania wspomagane, czy też placówki wsparcia dziennego – Kluby Senior plus oraz Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych. OPS w ubiegłym roku udzielił świadczeń 815 rodzinom, co stanowi 2,6% mieszkańców Gminy. W porównaniu do roku poprzedniego jest to o 52 rodziny mniej.  W wyżej wymienionej liczbie nie ma rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną oraz rodzin otrzymujących dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, które mimo iż są wypłacane przez OPS, nie są świadczeniami z pomocy społecznej.

Szeroka oferta kierowana jest do naszych seniorów, którzy mogą korzystać ze wspomnianych klubów seniora, a także z dziennego domu pobytu. Z myślą o nich powstaje wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i aktywizujących środowisko, a Nysy seniorzy uznawanymi są za jednych z najbardziej aktywnych w kraju.

W 2023 roku odbyło się 18 sesji Rady Miejskiej w Nysie oraz 57 posiedzeń komisji stałych, podczas których Rada Miejska podjęła 204 uchwały. Najwięcej uchwał dotyczyło zarządzania majątkiem i finansami,  zagospodarowania przestrzennego oraz pomocy społecznej. Praca przebiegała w zgodnej atmosferze, co sprzyja podejmowaniu uchwał prorozwojowych, które będą miały długofalowe oddziaływanie na kondycję miasta. Dodajmy miasta, którego rozwój opiera się o cztery filary, to jest: modernizację infrastruktury drogowej, tworzenie klimatu inwestycyjnego. prowadzenie zrównoważonej polityki mieszkaniowej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 449

Nyska Kronika Filmowa – odc. 449

19 lipca 2024  

Dziś w wakacyjnej kronice powiemy o inwestycjach drogowych w gminie. Będzie również o Dniach Twierdzy Nysa, Festiwalu Pierogów nad Jeziorem Nyskim i przygotowaniach Stali Nysa do nadchodzącego sezonu PlusLigi.

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

18 lipca 2024  

Ze względu na ogromne zainteresowanie spektaklem ,,Romeo i Julia’’ Williama Szekspira, Teatr Miejski w Nysie ogłasza dodatkowe terminy!

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

EFS Opolskie