„Ciepłe Mieszkanie” – nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu

„Ciepłe Mieszkanie” – nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu

Kategoria: Aktualności
18 grudnia 2023
DRUKUJ

Przedłużamy nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Nysa o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 15.01.2024 r.

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Nysie.

Druk deklaracji znajduje się w załącznikach na dole strony oraz w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie (pok. 28).

Deklarację można złożyć:

1) w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie: ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP.

UWAGA!
Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Nysa
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
(przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest:
1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa wynikający z:
• prawa własności
• ograniczonego prawa rzeczowego
• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie
2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

NA CO?

DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów
ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).

2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór
i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

POZIOM DOFINANSOWANIA WARUNKI MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI
PODSTAWOWY        Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000 zł do 35%
i nie więcej niż 19 000 zł
PODWYŻSZONY
 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651 zł
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
do 65%
i nie więcej niż 29 500 zł
NAJWYŻSZY
 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 1090 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526 zł
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
do 95%
i nie więcej niż 43 900 zł

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA  MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI
 •  Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
60%
i nie więcej niż 350 000 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
60%
i nie więcej niż 360 000 zł
lub 375 000 zł**w przypadku montażu pompy ciepła
 • Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła
60%
i nie więcej niż 150 000 zł

TERMINY

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Nysa. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

oraz

https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie
(pokój 28, nr tel. 77 40 80 648).

Redaktor: nysa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

17 czerwca 2024  

15 czerwca br. w Nyskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyki chóralnej w wykonaniu czterech znakomitych zespołów.

Otwarcie Kąpieliska Nyskiego ,,Frajda”

Otwarcie Kąpieliska Nyskiego ,,Frajda”

17 czerwca 2024  

W najbliższy piątek, czyli 21 czerwca o godzinie 12:00, nastąpi otwarcie naszego Kąpieliska Nyskiego ,,Frajda”.

Odkomarzanie – I etap

Odkomarzanie – I etap

17 czerwca 2024  

W czasie trwającego sezonu letniego nie dają o sobie zapomnieć komary i kleszcze. Rosnąca liczba zachorowań na boreliozę oraz coraz częstsze odczyny alergiczne po ukąszeniach skłoniły Gminę Nysa po raz kolejny do akcji odkomarzania.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 444

Nyska Kronika Filmowa – odc. 444

14 czerwca 2024  

Dziś powiemy o otwarciu wyremontowanego stadionu Polonii Nysa, pikniku literackim na Placu Paderewskiego i kolejnej edycji Pchlego Targu. Będzie też o nyskim konkursie reklamowym i Letniej Gali Tańca.

EFS Opolskie