Dla inwestora

Data publikacji: 19 lipca 2018

Gmina Nysa to atrakcyjnie położone miejsce, gdzie warto inwestować m.in. ze względu na ulgi wprowadzone poprzez uchwały Rady Miejskiej. Nysa to także ponad 3,5 tysiąca osób gotowych do podjęcia pracy i oszczędność dla inwestorów wynikająca z ulokowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dlaczego Nysa to idealne miejsce na Twoją inwestycję?

Ze względu na bardzo atrakcyjne położenie Nysa była kiedyś miejscem krzyżowania się głównych szlaków handlowych Europy. Nysa zwana wówczas Śląskim Rzymem została wpisana do kroniki Świata jako jedno z trzech najważniejszych miast dawnej Polski.

„Czasy się zmieniły, ale lokalizacja Nysy nie.”

Nysa położona jest w południowej Polsce, w zachodniej części województwa opolskiego, w odległości 19km od granicy z Czechami, 37km od Autostrady A4, 90km od międzynarodowego lotniska we Wrocławiu. Przez miasto przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym nr 46 i nr 41. Drogi te należą do szlaków komunikacyjnych łączących wschód i zachód Polski. Droga krajowa nr 46 to tzw. „Szlak Staropolski”, który stanowi podstawowe połączenie regionu z Warszawą, a także terenami wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi Sudetów i Kotliny Kłodzkiej. Drugi szlak to tzw. „Trasa Podsudecka” (drogi krajowe nr 46, 41 i 40), która stanowi powiązanie 3 regionów południowo-zachodniej Polski: województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Nysa jest trzecim co do wielkości miastem w woj. opolskim. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym w województwie.

Jak szybko dotrzesz z Nysy do:

– Autostrady A4:  0,5h (37km)

– Pragi: 3,3h (249km)

– Berlina: 4,2h (415km)

– Warszawy: 4,2h (444km)

– Wiednia: 4,4h (340km)

– Lotniska: 1,1h (94km)

GOSPODARKA

Przemysł to nasza lokalna tradycja.

Samochody dostawcze marki Nysa rozsławiły miasto w 34 krajach całego świata. Codziennie z taśm produkcyjnych zjeżdżały nie tylko samochody ogólnego przeznaczenia, ale i specjalistyczne: karetki, wozy strażackie, a nawet kinowozy.

Ponadto położony na blisko 50 ha Zakład Urządzeń Przemysłowych „ZUP NYSA” zwany również fabryką fabryk dostarczał maszyny i urządzenia na stronę wschodnią zatrudniając przy tym kilka tysięcy fachowców z przeróżnych dziedzin przemysłu.

„Czasy się zmieniły, ale zapał ludzi i chęci do pracy nie.”

Grono firm, które prosperują w Nysie, wciąż się rozrasta. To oznacza nie tylko lepsze towarzystwo – ale także możliwość nawiązania bliższej współpracy z ciekawymi kontrahentami.

W Nysie rozwija się przemysł:

– Biopaliw – BIOAGRA – jedna z największych tego typu fabryk w Europie

– naczep dla samochodów ciężarowych – MEGA / BENALU

– okien i drzwi – ALSECCO i VASCO DOORS

– słodyczy i przekąsek – Cukry Nyskie, OTMUCHÓW Group i INTERSNACK

– mebli tapicerowanych – KLER

i wiele innych…

Potencjał ludzki/pracownicy

W Gminie Nysa mieszka blisko 58 tyś. mieszkańców w tym 44,5 tyś w mieście Nysa. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62%.

Bezrobocie w gminie i powiecie Nysa jest wyższe niż w pozostałych powiatach województwa opolskiego, co powoduje istnienie niewykorzystanych zasobów pracowniczych. szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec listopadaa 2018 roku wyniosła 7,5%, co oznacza ponad 3tyś. osób gotowych do pracy.

Szkolnictwo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie Gminy Nysa prowadzone jest w zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach policealnych. Oferta edukacyjna w Gminie obejmuje także studia wyższe I i II stopnia realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej im. Michała Beliny – Czechowskiego w Podkowie Leśnej, punkt konsultacyjny w Nysie.

W Nysie działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Kształcenie odbywa się w takich zawodach jak: ślusarz, elektronik, elektromechanik, blacharz, mechanik samochodowy, operator maszyn CNC, spawacz, stolarz, monter instalacji, monter maszyn i urządzeń, …i innych.

TERENY INWESTYCYJNE – Jakie ulgi proponujemy?

Ulgi podatkowe

 1. Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory można było korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, są dostępne w całym kraju. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Na terenie Gminy Nysa, czynności administracyjne sprawuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”.

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXV/556/21 z dnia 24 lutego 2021 r.)

Przedsiębiorca lokujący inwestycję na terenie gminy Nysa może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości do kwoty 55% kosztów inwestycji na okres nie dłuższy niż 5 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją.

Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest dokonanie, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, zgłoszenia Burmistrzowi Nysy, w formie pisemnego wniosku, zamiaru korzystania z pomocy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki, budowle z tytułu:

kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat.

3. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Nyski Program Gwarancja Pracy Dla Młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXVI/576/21 z dnia 31 marca 2021 r.)

Pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości może otrzymać każdy przedsiębiorca, który spełnia choć jeden z poniższych warunków:

– zatrudnia młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu;

– zatrudnia młodzież (osoby w wieku 18-29lat) na wolne miejsca pracy na terenie miasta i gminy Nysa;

– tworzy nowe miejsca pracy;

– realizuje inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej.

Kumulacja pomocy publicznej

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomoc mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 35%

– Średnie firmy – do 45%

– Małe i mikro firmy – do 55%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc  inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Atrakcje turystyczne

Nysa posiada liczne walory turystyczne i jest regionem odpowiednim do uprawiania turystyki wodnej, rowerowej, pieszej czy konnej. Miasto oferuje możliwość zwiedzania zabytków kulturalnych, sakralnych, architektonicznych i archeologicznych.

Nysa, określana jako „Śląski Rzym” posiada bogatą historię, wiele zabytków oraz słynie z nowożytnych fortyfikacji obronnych z początku XIX wieku, zwanych Twierdzą Nysa. Fortyfikacje nyskie należą do najlepiej zachowanych w Europie.

Górująca nad miastem gotycka Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Św. Jakuba i Agnieszki od stuleci zachęca najbardziej stromym dachem w Europie oraz kunsztem i ogromem przestrzeni.

Wierna kopia rzymskiej Fontana del Tritone schładza przechodniów w upalne dni przy zbiegu głównych arterii starego miasta.

Opieka proinwestycyjna

Każdy kolejny inwestor, który zdecyduje się zainwestować na terenie Nysy jest obsługiwany z najwyższą starannością.

Z miłą chęcią:

– wskażemy jak najszybciej załatwić najtrudniejsze sprawy,

– pokażemy co ciekawego Nysa ma do zaoferowania,

– odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie z nami. Pokażemy Ci, jak wyglądają nasze tereny inwestycyjne, ułatwimy formalności.

e-mail: inwestor@um.nysa.pl

tel. +48 77 40 80 603

Strony w dziale: