Dotacje z budżetu Gminy Nysa

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych. Gmina Nysa, mając na celu poprawę jakości powietrza, od lat wspiera mieszkańców w wymianie przestarzałych źródeł ciepła, udzielając im dotacji na ten cel.

Obecnie warunki tego dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza”, stanowiący załącznik do uchwały nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

Zgodnie z ww. uchwałą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się  o dofinansowanie na zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz  montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagającej system centralnego ogrzewania.

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA NA PROEKOLGICZNE ORAZ NA ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (KOLEKTORY SŁONECZNE I POMPY CIEPŁA)

 1. Złożenie wniosku z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Nysie lub przesłanie na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

1)  Termin składania wniosków: ogłaszany zarządzeniem Burmistrza Nysy

2)  Wymagane załączniki

dla osób fizycznych i osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
 • zgoda właściciela gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości (np. w przypadku najmu)
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu) – organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest Starosta Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Parkowa 2

dla wspólnot mieszkaniowych

 • uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo umowa o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną
 • uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca wole ubiegania się o dotację i udzielająca pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty lub zarządcy do reprezentowania, w tym złożenia wniosku o udzielenie dotacji, podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia dotacji
 • uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę ubiegania się o udzielenie dotacji i udzielającą pełnomocnictwa osobie reprezentującej wspólnotę mieszkaniową (w przypadku wspólnoty, która nie powołała zarządu wspólnoty i nie powierzyła zarządu nieruchomością wspólną) do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia dotacji
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu) – jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.); organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest Starosta Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Parkowa 2
 1. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Nysy
 1. Podpisanie umowy przyznania dotacji pomiędzy Gminą Nysa a Wnioskodawcą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

Umowa określa m.in:

 • nazwę zadania
 • kwotę przyznanej dotacji
 • termin realizacji zadania
 • warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, w tym dokumenty wymagane do rozliczenia

UWAGA! Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty powstałe po podpisaniu umowy przyznania dotacji

 1. Realizacja zadania, czyli likwidacja dotychczasowego, nieekologicznego źródła ogrzewania i zainstalowanie nowego, proekologicznego ogrzewania lub odnawialnego źródła energii

Za ogrzewanie proekologiczne uznaje się:

 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie olejowe
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe (np. „ekogroszek”, pellet) spełniającym minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą normy PN-EN 303-5:2012

UWAGA! Od 2020 r. dofinansowaniu podlegają wyłącznie kotły na paliwo stałe spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe

 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła

Odnawialne źródła energii, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 1. Wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wymaganych dokumentów, potwierdzających jego wykonanie m.in.
 • faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych po podpisaniu umowy
 • protokół odbioru inwestycji spisany pomiędzy wykonawcą a inwestorem
 • dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania tj. karta przekazania odpadu na składowisko lub punkt skupu złomu, w przypadku pieców kaflowych – dokument potwierdzający odłączenie pieca od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza
 • końcowa opinia kominiarska i protokół próby szczelności instalacji – dotyczy wymiany ogrzewania na gazowe

Wysokość dofinansowania:

1)  osoby fizyczne

 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie ogrzewania gazowego70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000 zł
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie ogrzewania elektrycznego70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000 zł
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie ogrzewania olejowego70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej90% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000 zł
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie kotła na paliwo stałe (np. ekogroszek, pellet) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 – 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 4.000 zł, pod warunkiem braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie kotła na paliwo stałe (np. ekogroszek, pellet) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 – 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku gdy istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie pompy ciepła stanowiącej jedyne źródło ogrzewania50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000 zł
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych (instalacji solarnej) lub pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania  – 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł

2)  wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 • 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000 zł

Wszelkie informacje dotyczące dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie pokój 27 oraz pod nr telefonu 77 40 80 648.