Dotacje z budżetu Gminy Nysa

Data publikacji: 27 maja 2022

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych. Gmina Nysa, mając na celu poprawę jakości powietrza, od lat wspiera mieszkańców w wymianie przestarzałych źródeł ciepła, udzielając im dotacji na ten cel.

Obecnie warunki tego dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza”, stanowiący załącznik do uchwały nr XXXV/555/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

Zgodnie z ww. uchwałą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz  montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagającej system centralnego ogrzewania.

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA NA PROEKOLGICZNE ORAZ NA ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (KOLEKTORY SŁONECZNE I POMPY CIEPŁA)

 1. Złożenie wniosku z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Nysie lub przesłanie na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

1)  Termin składania wniosków: od 1 do 15 czerwca 2022 r.

UWAGA! Wnioski złożone poza terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

2)  Wymagane załączniki

dla osób fizycznych

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania
 • zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
 • tytuł prawny do władania nieruchomością – w przypadku braku księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, niezgodności między stanem prawnym ujawnionym
  w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym lub w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
 • w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgoda wszystkich uprawnionych na realizację zadania objętego wnioskiem
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego) – jeśli dokumenty te są wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)
 • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika

dla wspólnot mieszkaniowych

 • uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo umowa o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną
 • uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca wole ubiegania się o dotację i udzielająca pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty lub zarządcy do reprezentowania,
  w tym złożenia wniosku o udzielenie dotacji, podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia dotacji
 • uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę ubiegania się o udzielenie dotacji i udzielającą pełnomocnictwa osobie reprezentującej wspólnotę mieszkaniową (w przypadku wspólnoty, która nie powołała zarządu wspólnoty i nie powierzyła zarządu nieruchomością wspólną) do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia dotacji
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu) – jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.); organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest Starosta Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Parkowa 2
 1. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Nysy
 2. Podpisanie umowy przyznania dotacji pomiędzy Gminą Nysa a Wnioskodawcą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

Umowa określa m.in:

 • nazwę zadania
 • kwotę przyznanej dotacji
 • termin realizacji zadania
 • warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, w tym dokumenty wymagane do rozliczenia

UWAGA! Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty powstałe po podpisaniu umowy przyznania dotacji

 1. Realizacja zadania, czyli likwidacja dotychczasowego, nieekologicznego

źródła ogrzewania i zainstalowanie nowego, proekologicznego ogrzewania lub odnawialnego źródła energii

Za ogrzewanie proekologiczne uznaje się:

 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie olejowe
 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe (np. ekogroszek, pellet) spełniającym spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe
 • pompę ciepła

Odnawialne źródła energii, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • pompa ciepła
 • kolektory słoneczne
 1. Wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wymaganych dokumentów, potwierdzających jego wykonanie m.in.
 • faktury, rachunki dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych po podpisaniu umowy
 • protokół odbioru inwestycji spisany pomiędzy wykonawcą a inwestorem (wnioskodawcą) lub w przypadku wykonania inwestycji siłami własnymi (jeśli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość) – oświadczenie o wykonaniu inwestycji objętej wnioskiem
 • końcowa opinia kominiarska, w przypadku zainstalowania kotła na paliwo stałe, kotła gazowego lub kotła olejowego
 • protokół próby szczelności instalacji gazowej w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego
 • dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania tj.: kartę przekazania odpadu tj. kotła c. o. na składowisko lub punkt skupu złomu albo dokument potwierdzający odłączenie pieca kaflowego lub kominka od przewodu kominowego, wystawiony przez kominiarza

Wysokość dofinansowania:

1)  osoby fizyczne

 • zainstalowanie ogrzewania gazowego lub elektrycznego 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 6.000 zł
 • zainstalowanie ogrzewania olejowego 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 5.000 zł
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 6.000 zł
 • zainstalowanie kotła na paliwo stałe spełniającego wymogi dyrektywy ekoprojektu 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 4.000 zł pod warunkiem braku instalacji gazowej lub ciepłowniczej w lokalu/budynku oraz braku możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie kotła na paliwo stałe spełniającego wymogi dyrektywy ekoprojektu 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 2.000 zł w przypadku posiadania instalacji gazowej lub ciepłowniczej w lokalu/budynku lub gdy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej oraz ciepłowniczej
 • likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zainstalowanie pompy ciepła stanowiącej jedyne źródło ogrzewania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, max. 10.000 zł
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych (instalacji solarnej) do podgrzewania wody użytkowej lub pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagającej system centralnego ogrzewania – 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, max. 2.500 zł

2)  wspólnoty mieszkaniowe

 • 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 15.000 zł

Wszelkie informacje dotyczące dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie pokój 27 i 28 oraz pod nr telefonu 77 40 80 648.