PROGRAM PRIORYTETOWY – CZYSTE POWIETRZE (archiwum)

Data publikacji: 31 grudnia 2022

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Przedsięwzięcia z terenu Gminy Nysa stan na dzień 30-09-2022

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 585

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 509

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 328

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]: 3 934 024, 68

 

12 lipca 2019 roku Burmistrz Nysy podpisał porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, w Urzędzie Miejskim w Nysie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste powietrze”, w którym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa, uzyskają pomoc w zakresie:

 • rejestracji na Portalu Beneficjenta,
 • określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu,
 • przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • przygotowania wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

 

∨ Beneficjenci programu

 • Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
 • Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  – 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  – 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

UWAGA!
Aby uzyskać wyższą i najwyższą dotację, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, które wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie po złożeniu żądania wydania zaświadczenia (wzór w załączniku).

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany.  Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

 

∨ Okres realizacji programu: lata 2018-2029, w tym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

∨ Okres kwalifikowalności kosztów

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną
  w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane;
 • zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie;
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
  – dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  – dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  – dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  – dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem pkt 11.10 Części 1) Programu, pkt 11.10 Części 2) Programu i pkt 11.9 Części 3) Programu.

∨ Formy dofinansowania

 • dotacja (wniosek składany przez wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • dotacja z prefinansowaniem (wniosek składany przez internet poprzez zalogowanie w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD lub za pośrednictwem gminy),
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
  (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista jest aktualizowana na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/).

∨ Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
 • docieplenie przegród budowlanych
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalacja odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła
  i instalacji fotowoltaicznych
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Zastrzeżenie dotyczące kotła na węgiel:
Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.


Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronach:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

oraz na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Przydatne linki:

Wymagana dokumentacja: https://portal.wfosigw.opole.pl/sciezka-przez-wfosigw

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Wzór wniosku o dofinansowanie w załącznikach poniżej

Informacja o zaświadczeniach o dochodach do podwyższonego poziomu dofinansowania:
http://www.ops-nysa.pl/aktualnosci/101-czyste-powietrze/

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego w załącznikach poniżej:

Wykaz informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie znajduje się na dole w załączniku

 

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miejski w Nysie
Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pok. 27, 28

w godzinach od 7:00 do 15:00

tel. 77 40 80 648

e-mail: czystepowietrze@www.nysa.pl