Gospodarka odpadami komunalnymi

Data publikacji: 1 stycznia 2021

Burmistrz Nysy w dniu 31 grudnia 2018 r. zawarł z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32 umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.

Na terenie gminy istnieje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (proces odzysku R12 i proces unieszkodliwiania – D8). Instalacja MBP zlokalizowana jest na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa, Domaszkowice 156, 48-303 Nysa. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację instalacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie. Na terenie składowiska zlokalizowane są: instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, sortownia frakcji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

Gmina Nysa w 2020 roku nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 34% z wymaganych 50%. Gmina Nysa w roku 2020 osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (16%) oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (100%).

W Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK), których właścicielem jest PGK EKOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 • GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61,
 • GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5.

Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne są od poniedziałku do soboty od 8.00 do 16.00.

Informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 433 27 24 lub 77 433 21 39

W GSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Nysa takie jak:

 • Odpady zielone,
 • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
 • Zużyte opony w ilości 4 szt. z nieruchomości rocznie,
 • Zażyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory,
 • Wielkogabarytowe,
 • Przeterminowane lekarstwa,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg nieruchomości rocznie,
 • Tekstylia i odzież,
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • Inne odpady w tym niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

LP Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
1 INTEREKO SP. Z O.O. UL. 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ 4

45-828 OPOLE

 

ZUŻYTE OPONY, FOLIA 77 47 47 219
2 REMONDIS OPOLE ZAKŁAD MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW AL. PRZYJAŹNI 9

45-573 OPOLE

 

FOLIA, SZNUREK 77 42 76 12
3 F.H.U.P. „GRECH” RAFAŁ GRECH UL. WYSPIAŃSKIEGO 3

48-300 NYSA

 

FOLIA 602 859 238

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z gospodarstw domowych.

LP Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Numer kontaktowy
1 PGK EKOM SP. Z O.O.. UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK, UL. PIŁSUDSKIEGO 62 77 433 21 39
2 PGK EKOM SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK. SAPERSKA 5 77 433 21 39

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, zapewniają również sklepy ze sprzętem RTV i AGD. Zużyty sprzęt jest odbierany bezpłatnie pod warunkiem, że jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.


W Gminie Nysa dostępna jest aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Pobierz aplikację >>> link

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

– obowiązują od 1 stycznia 2021 r. –

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa określa Uchwała nr XXXII/493/20 Rady Miejskiej w Nysie, z dnia 2 grudnia 2020r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 stycznia 2021 roku w całym kraju obowiązuje selektywne zbieranie odpadów, zarówno w nieruchomościach zamieszkałych jak i niezamieszkałych.


Informacji udzielają:

– w sprawach związanych z odbiorem odpadów komunalnych – Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – tel. 77 40 80 583

– w sprawach związanych z deklaracjami za wywóz odpadów komunalnych oraz z opłatami – Wydział Finansowy – tel. 77 40 80 617 lub 77 40 80 619