Gospodarka odpadami komunalnymi

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Burmistrz Nysy w dniu 31 grudnia 2018 r. zawarł z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32 umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.

Gmina Nysa zgodnie z uchwałą nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” jest zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego. Na terenie gminy istnieje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (proces odzysku R12 i proces unieszkodliwiania – D8). Instalacja MBP zlokalizowana jest na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa, Domaszkowice 156, 48-303 Nysa. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację instalacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie. Na terenie składowiska zlokalizowane są: instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, sortownia frakcji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

Gmina Nysa w 2018 roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (36%), osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (20%) oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (93%).

W Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK), których właścicielem jest PGK EKOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

  • GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61,
  • GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5.

Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne są od poniedziałku do soboty od 8.00 do 16.00.

Informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 433 21 39.

W GSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Nysa takie jak:

  • Odpady zielone,
  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
  • Zużyte opony z pojazdów osobowych,
  • Zażyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory,
  • Wielkogabarytowe,
  • Przeterminowane lekarstwa,
  • Gruz z remontów prowadzonych samodzielnie bezpłatnie, w ilości do 0,12 m3,
  • Inne odpady w tym niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

LP Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
1 INTEREKO SP. Z O.O. UL. 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ 4

45-828 OPOLE

 

ZUŻYTE OPONY, FOLIA 77 47 47 219
2 REMONDIS OPOLE ZAKŁAD MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW AL. PRZYJAŹNI 9

45-573 OPOLE

 

FOLIA, SZNUREK 77 42 76 12
3 F.H.U.P. „GRECH” RAFAŁ GRECH UL. WYSPIAŃSKIEGO 3

48-300 NYSA

 

FOLIA 602 859 238

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z gospodarstw domowych.

LP Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Numer kontaktowy
1 PGK EKOM SP. Z O.O.. UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK, UL. PIŁSUDSKIEGO 62 77 433 21 39
2 PGK EKOM SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK. SAPERSKA 5 77 433 21 39

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, zapewniają również sklepy ze sprzętem RTV i AGD. Zużyty sprzęt jest odbierany bezpłatnie pod warunkiem, że jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.


W Gminie Nysa dostępna jest aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Pobierz aplikację >>> link

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

– obowiązują od 1 lutego 2019r. –

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa określa Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie, z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Informacji udzielają:

– w sprawach związanych z odbiorem odpadów komunalnych – Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – tel. 77 40 80 583

– w sprawach związanych z deklaracjami za wywóz odpadów komunalnych oraz z opłatami – Wydział Finansowy – tel. 77 40 80 617 lub 77 40 80 619

Załączniki

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
309 KB
UCHWALA w sprawie szczegółowego zakresu świadczenia usług
257 KB
UCHWALA w sprawie wysokości opłat
253 KB
REGULAMIN GPSZOK
757 KB