Gospodarka odpadami komunalnymi

Data publikacji: 17 maja 2023

Od 2013 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów, realizowany był przez PGK EKOM Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzanych postepowań przetargowych.

Od stycznia 2023 r. nastąpił podział zamówienia i zawarte zostały umowy z EkoNysa Sp. z o.o. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa oraz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa. Umowy obowiązują do dnia 31.12.2025 r. Zagospodarowaniem odebranych odpadów komunalnych zajmuje się PGK EKOM Sp. z o.o. – właściciel instalacji komunalnej RCGO w Domaszkowicach.

Na terenie gminy istnieje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (proces odzysku R12 i proces unieszkodliwiania – D8). Instalacja MBP zlokalizowana jest na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Domaszkowicach, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa, Domaszkowice 156, 48-303 Nysa. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację instalacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie. Na terenie składowiska zlokalizowane są: instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, sortownia frakcji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

W 2023 r. osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 31% co oznacza, że wymagany poziom 35 % nie został osiągnięty.

Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł w 2023 r. 38%. Pierwsze wysokości poziomu składowania, których Gminy nie mogą przekroczyć dotyczą lat od 2025 do 2029. Wówczas Gminy nie będą mogły przekroczyć poziomu składowania w wysokości 30% wagowo w danym roku sprawozdawczym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, Gminy zostały zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów. Osiągnięty poziom w 2023 r. wyniósł 4% co oznacza, że Gmin Nysa osiągnęła wymagany poziom.

W Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK), których właścicielem jest spółka Eko Nysa, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 • GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61,
 • GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5.

Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne są od poniedziałku do soboty od 8.00 do 16.00.

Informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 433 27 24 lub 77 433 21 39

W GSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Nysa takie jak:

 • Odpady zielone,
 • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
 • Zużyte opony w ilości 4 szt. z nieruchomości rocznie,
 • Zażyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory,
 • Wielkogabarytowe,
 • Przeterminowane lekarstwa,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg nieruchomości rocznie,
 • Tekstylia i odzież,
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • Inne odpady w tym niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

LPNazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Rodzaj zbieranych odpadówNumer kontaktowy
1INTEREKO SP. Z O.O.UL. 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ 4

45-828 OPOLE

 

ZUŻYTE OPONY, FOLIA77 47 47 219
2REMONDIS OPOLE ZAKŁAD MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓWAL. PRZYJAŹNI 9

45-573 OPOLE

 

FOLIA, SZNUREK77 42 76 12
3F.H.U.P. „GRECH” RAFAŁ GRECHUL. WYSPIAŃSKIEGO 3

48-300 NYSA

 

FOLIA602 859 238

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z gospodarstw domowych.

LPNazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Numer kontaktowy
1PGK EKOM SP. Z O.O.. UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK, UL. PIŁSUDSKIEGO 6277 433 21 39
2PGK EKOM SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 32

48-303 NYSA

PSZOK, SAPERSKA 577 433 21 39

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, zapewniają również sklepy ze sprzętem RTV i AGD. Zużyty sprzęt jest odbierany bezpłatnie pod warunkiem, że jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.


W Gminie Nysa dostępna jest aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Pobierz aplikację >>> link

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


 

Informacji udzielają:

– w sprawach związanych z odbiorem odpadów komunalnych – Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – tel. 77 40 80 583

– w sprawach związanych z deklaracjami za wywóz odpadów komunalnych oraz z opłatami – Wydział Finansowy – tel. 77 40 80 617 lub 77 40 80 619