Kamery – Jezioro Nyskie

Data publikacji: 2 stycznia 2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „Promocja obszarów przyrodniczych i krajobrazowych Jeziora Nyskiego i Gór Opawskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


Widok na żywo z kamery zlokalizowanej na północno-wschodnim brzegu Jeziora Nyskiego (Zbiornika Nyskiego), na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Kamera skierowana jest w kierunku południowo-zachodnim.
Obraz odświeżany automatycznie co 20 sekund – kliknij w widok aby powiększyć.


Widok na żywo z kamery zlokalizowanej na północno-wschodnim brzegu Jeziora Nyskiego (Zbiornika Nyskiego), na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Kamera skierowana jest w kierunku południowo-wschodnim.
Obraz odświeżany automatycznie co 20 sekund – kliknij w widok aby powiększyć.

 

Obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 został utworzony w 2004r. i obejmuje obszar 2.127,9 ha, położony w województwie opolskim na terenie gmin Nysa (1.634,2 ha) i Otmuchów (493,7 ha). Usytuowany jest on na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i został zaliczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 do obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO).

Obszar stanowi duży zbiornik zaporowy na Nysie Kłodzkiej. Zapora tworząca jezioro jest betonowo-ziemna, o długości ponad 5 km i wysokości do 20 m.

Pojemność całkowita zbiornika to 123,44 mln m3, w tym stała rezerwa powodziowa w sezonie letnim wynosi 51,7 mln m3. Głębokość zbiornika waha się od 5-25 m. W zachodniej części zbiornika znajduje się kilka sztucznie utworzonych wysp (w wyniku eksploatacji żwiru).

Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla wierzbowe i słabo rozwinięta roślinność wodna.

 Wahania poziomu wody w zbiorniku są znaczne. Przy niskim stanie wody linia brzegowa jest urozmaicona – pojawiają się liczne zatoki, wysepki i wypłycenia. W ostoi występuje co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Ostoja jest ważnym miejscem dla migrujących kaczkowatych, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym (do 60.000 osobników) oraz dla siewkowych na jesiennym przelocie. Gniazduje tutaj powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej, stosunkowo wysoką liczebność osiąga rybitwa rzeczna. Ponadto spotkać tu można następujące gatunki ptaków m.in.: gęś zbożową, krzyżówkę, czaplę białą, łęczaka, biegusa malutkiego, biegusa zmiennego, brodźca piskliwego, cyraneczkę, czajkę, kulika wielkiego, kwokacza, siewnicę. Ptaki wodno-błotne występują tutaj w koncentracjach powyżej 20.000 osobników (do 60.000), zarówno w okresie wędrówki, jak i zimowania.

Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został Uchwałą WRN w Opolu z dnia 26 maja 1988r.  Nosił wówczas nazwę OChK „Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego”. Nazwę zmieniono na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Cały obszar ma powierzchnię 11.785,3 ha i położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego będącego zapadliskiem tektonicznym, które wykorzystuje Nysa Kłodzka w swym środkowym biegu. Szerokie dno doliny zajmują pola uprawne i łąki, częściowo zalane po utworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych: starszego (z 1934r.) Jeziora Otmuchowskiego i młodszego (z 1973r.) – Głębinowskiego powyżej miasta Nysy.
Celem jego utworzenia było zachowanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych na potrzeby rozwoju rekreacji.

Najcenniejszymi walorami tego obszaru są:

  • zespół ekosystemów Jezior Nyskiego i Otmuchowskiego i terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego,
  • duże zróżnicowanie rzeźby terenu i budowy geologicznej,
  • zróżnicowana szata roślinna (67 zbiorowisk roślinnych, 12 gatunków rzadkich i ginących, w tym 3 gatunki zagrożone w skali kraju),
  • wysokie walory faunistyczne,
  • strefa korytarza ekologicznego o randze krajowej Doliny Nysy Kłodzkiej wraz z korytarzami ekologicznymi doliny Widnej i Łozy, stanowiącymi ostoje przyrodnicze, w tym fauny,
  • jedne z największych w województwie nagromadzeń cennych zasobów kulturowych.