Kodeks Krajobrazowy

Data publikacji: 2 października 2022

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania lokalizowaniu w przestrzeni publicznej w sposób praktycznie dowolny i bez żadnych ograniczeń tablic i urządzeń reklamowych i aby w sposób harmonijny współgrały z otaczającą architekturą i krajobrazem, wprowadzona została Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r., która na celu ma wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu, a która ponadto przyznaje radom gmin kompetencję do ustalania w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Nysa (zwanych dalej Zasadami – Kodeksem Krajobrazowym).

Informuję, iż od dnia 19 stycznia 2018r. na terenie Gminy Nysa obowiązuje uchwała Nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Opol. poz.53).

Proszę o stosowanie się do uwarunkowań zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej w Nysie bowiem jest ona aktem prawa miejscowego. 

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz