Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030”

Data publikacji: 13 marca 2023

Działając zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Nysy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.

I. Osoby zainteresowane tematyką dokumentu mogą zapoznać się z jego treścią:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie: bip.nysa.pl;
• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, pok. 22 lub 29, w godzinach pracy urzędu.

II. Forma składania uwag oraz propozycji zmian do projektu programu:
• w formie pisemnej papierowej poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
• w formie pisemnej elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: r.giblak@www.nysa.pl lub j.skakuj@www.nysa.pl formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.

III. Termin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu programu:
Uwagi i wnioski do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030” można składać w terminie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 03 kwietnia 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

IV. Termin rozpatrzenia złożonych uwag oraz propozycji zmian:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nysy. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.