Obwieszczenie Burmistrza Nysy – projekt uchwały – wykaz kąpielisk na rok 2024

Data publikacji: 17 stycznia 2024

                                   OBWIESZCZENIE                                    

BURMISTRZA NYSY

Burmistrz Nysy działając na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2024 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu uchwały, na następujących zasadach:

I. Forma składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

1. Pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, pok. 221.

2. Pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres m.nowak@www.nysa.pl.

II. Miejsce składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: m.nowak@www.nysa.pl

III. Termin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Ustala się termin: od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia 7 lutego 2024 r.

O zachowaniu terminu składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały decyduje data ich wpływu do Urzędu.

IV. Termin rozpatrzenia złożonych uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Rozpatrzenie złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w pkt III powyżej. Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.nysa.eu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM.