Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych – projekt uchwały – Zespół Interdyscyplinarny w Nysie

Data publikacji: 13 lipca 2023

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie.

Konsultacje przeprowadzane były w okresie od dnia 29 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Projekt Programu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach został zamieszczony: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Uwagi i wnioski dotyczące Programu mogły być składane osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.majdanska@www.nysa.pl na formularzu załączonym do zaproszenia. Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie wraz z linkiem do dokumentów, przesłana została do Inkubatora Organizacji Społecznych w Nysie, celem rozesłania do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nysa, będących w bazie Inkubatora oraz zamieszczenia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

W terminie określonym w zaproszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie.

Protokół zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.