Gmina Nysa przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa Opolskiego w terminie: październik 2020 – wrzesień 2022

Data publikacji: 28 marca 2022

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro, z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Cel Projektu:

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

 1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

Szczegółowe cele Projektu:

 1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
 2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania Programem Ochrony Powietrza.
 3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację
  i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
 4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
 5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych
  w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
 6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności
  z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

W ramach realizowanego Projektu w Gminie Nysa, jak również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, pracują Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza (POP), którzy zostaną skierowani na specjalnie przygotowane przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe. Pogłębią tam wiedzę m.in. nt. emisji zanieczyszczeń, inwentaryzacji budynków, sposobów zmiany ogrzewania i sposobów modernizacji dla osiągnięcia bardziej ekonomicznego ogrzewania. Mając taką wiedzę będą mogli skutecznie doradzać mieszańcom m.in. w zakresie termomodernizacji  i ograniczenia emisji poprzez likwidację nieekologicznych systemów ogrzewania.

Zadaniem Gminnego Koordynatora będzie również przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowanie i zwymiarowanie działań naprawczych oraz opracowanie planu ich realizacji, określenie niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku analiz wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.

W ramach projektu będą również organizowane spotkania z mieszkańcami gminy o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym. Spotkania te będą związane z podniesieniem świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia oraz dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.

Wszystkie niezbędne informacje będą bieżąco przekazywane przez oficjalną stronę internetową Gminy Nysa oraz przez profil Gminy na Facebooku. https://www.facebook.com/nysa.eu/