Wpis do rejestru wyborców

Data publikacji: 17 lutego 2020

Opis procedury:

Wyborca chcąc wpisać się do stałego rejestru wyborców, powinien złożyć pisemny wniosek oraz wypełnić deklarację  zawierającą informacje  niezbędne  do  dopisania  do rejestru wyborców i dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Rejestr Wyborców:
Stały Rejestr Wyborców:
-wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A obywateli polskich
-wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obywateli Unii Europejskiej

W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, nie zameldowani, przebywający stale na obszarze gminy mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek jest skreślony-z urzędu-z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.

Do rejestru wyborców przeznaczonego dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w RP. Wniosek /o ile wyborca nie jest już wpisany do rejestru/ składa się nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Druki wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru oraz deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej można otrzymać w urzędzie w dziale ewidencji ludności.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 oraz 19 (parter), tel. 77 40 80 606 lub 77 40 80 637

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  z  2019r. poz. 684 ze zm.), rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017r. poz. 1316 ze zm.).

Opłaty:
Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Uwagi:
Istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika dla określonej kategorii osób. Niezbędne druki wymagane do sporządzenia aktu pełnomocnictwa możliwe są do pobrania osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 18 oraz pok. 19