Zarządzanie kryzysowe

Data publikacji: 28 listopada 2019

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

W niniejszej zakładce poniżej prezentujemy ocenę zagrożeń mogących wystąpić na terenie gminy Nysa, a także zasady postępowania w różnych sytuacjach, sygnały alarmowe, ważne telefony i inne niezbędne informacje w procesie zarządzania kryzysowego.

Strony w dziale: