Jednostki OSP Gminy Nysa

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem Związku jest w szczególności:

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Na terenie Gminy Nysa działa Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nysie w składzie:

 1. Sebastian Jankowicz – prezes
 2. Stanisław Czepiel – wiceprezes
 3. Marcin Lichoń – wiceprezes
 4. Wojciech Zwardoń – komendant gminny
 5. Danuta Naciasta – sekretarz
 6. Urszula Stychno – skarbnik
 7. Jan Wróblewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 8. Tomasz Wachowiak – członek prezydium
 9. Tadeusz Pałczyk – członek prezydium

Jednostki OSP

Ochotnicze straże pożarne są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194; ze zm.).

Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

 1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;
 2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
 3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
 4. udział w ochronie ludności;
 5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
 7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;
 8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
 10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
 13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
 14. integrowanie społeczności lokalnej;
 15. udział we współpracy międzynarodowej gminy.

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.

W Gminie Nysa działa jedenaście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie włączone do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

1. OSP Domaszkowice

Prezes OSP – Marian Butor

Naczelnik OSP – Sylwester Wąs

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GCBA 4/12 STEYR 791
         • Przyczepa wężowa 100/200
         • GLBM 0,1/2 Ford

Historia Jednostki OSP Domaszkowice sięga 1945 roku.

2. OSP Koperniki

Prezes OSP – Jan Wróblewski

Naczelnik OSP – Władysław Cwajna

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GBA 2/18/3,5 STEYR

Jednostki OSP Koperniki sięga 1945 roku. Po założeniu  jednostka wyposażona była w wóz konny z pompą ręczną. W kolejnych latach jednostka była wyposażana w coraz to lepsze samochody oraz sprzęt pożarniczy. W ciągu ostatnich lat został zrobiony remont świetlicy w budynku remizy oraz został wykonany w remizie węzeł sanitarny. Cała remiza została ocieplona i wykonano nowy podjazd do remizy z kostki granitowej. W roku 2010 jednostka otrzymała sztandar, ufundowany przez mieszkańców, który  jest dowodem szacunku i zaufania lokalnej społeczności. OSP Kopernika w roku 2011 otrzymała samochód pożarniczy Steyr z pełnym wyposażeniem, który odpowiada wymaganiom na obsługiwanym terenie przez jednostkę. Strażacy ochotnicy włączają się do wielu prac na rzecz sołectwa m.in. utrzymanie terenów zielonych, rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy Wiejskim Domu Kultury. Prowadzą i współuczestniczą w działalności kulturalnej na rzecz środowiska, współorganizują wieczory opłatkowe, dożynki, festyny i wieczory integracyjne.

3. OSP Kubice

Prezes OSP – Arkadiusz Szczepanik

Naczelnik OSP – Tadeusz Kwarciński

Facebook OSP Kubice: https://www.facebook.com/kubiceosp

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • STEYR 13S23 2/16

Jednostka OSP Kubice została założona w 1945 roku. Powstanie jednostki było uwarunkowane gęstą zabudową, dużą ilością stodół, bliskością dużego obiektu leśnego. Na strażnicę przeznaczono budynek po dawnej niemieckiej remizie. Pierwszym sprzętem gaśniczym była poniemiecka pompa ręczna ciągniona przez konie, bosaki, wiadra oraz węże. Pierwszy wyjazd do pożaru i sprawdzenie sprzętu nastąpiło w 1946r. we wsi Mańkowice. W latach 60. OSP otrzymała nową motopompę PO-3 „Polonia” o wydajności 400l/m, przyczepę ciągnikową przystosowaną do przewożenia sprzętu i strażaków. Po kilku latach starań jednostka otrzymała samochód gaśniczy GLM-Żuk. W 1990 roku rozpoczęto budowę nowej remizy, którą uroczyście otwarto 20 czerwca 1993 roku. W dniu 17 kwietnia 2000r. jednostka otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy GBA STAR. Od 2001 nastąpiły gwałtowne zmiany, począwszy od władz, gotowości bojowej i czynnych członków. Nowym Prezesem oraz pierwszym kierowcą został druh Tadeusz Szczepanik. Przez ten okres jednostka pozyskała nowy sprzęt, zwiększyła liczbę członków jak i zwiększyła ich umiejętności poprzez liczne kursy i szkolenia. W  2007 roku naczelnikiem został dh Tadeusz Kwarciński. W dniu 20 czerwca 2009 r. jednostce uroczyście wręczono sztandar. W 2016 roku jednostka otrzymała nowy/używany, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Steyr zakupiony ze środków Gminy Nysa. Późniejszy okres to czas lekkiego zastoju w funkcjonowaniu jednostki, który przerwany został w 2020 roku, kiedy to prezesem OSP został dh Arkadiusz Szczepanik. Obecnie OSP Kubice to jedna z prężniej rozwijających się jednostek OSP na terenie Gminy Nysa.

4. OSP Kępnica

Prezes OSP – Jan Kwaśnik

Naczelnik OSP – Łukasz Jankowicz

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GBA-Rt3/3,6 SCANIA
         • GLBM 0,5/4 Lublin III

Historia Jednostki OSP Kępnica sięga 1968 roku.

5. OSP Lipowa

Prezes OSP – Daniel Kubica

Naczelnik OSP – Robert Feruś

Facebook OSP Lipowa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071692870428

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GLBA1/15/15 Iveco Daily
         • GLBA 1/12 Mercedes

Historia OSP Lipowa sięga 1944 roku – jest to najstarsza jednostka w Gminie Nysa.

6. OSP KSRG Niwnica

Prezes OSP – Bogusław Prasak

Naczelnik – Zbigniew Sypień

Facebook OSP KSRG Niwnica: https://www.facebook.com/OSPNiwnica

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GBA-Rt Volvo
         • GCBA 6/32 Jelcz

Historia OSP Niwnica sięga 1948 roku, kiedy to w straży obejmuje Leopold Ornatowicz, tworząc przy tym pierwszy Zarząd, w którego skład wchodzili panowie Makara i Herman. Do nich dołączyli kolejni panowie, a licząca 10 osób jednostka powoli zaczęła organizować sobie sprzęt i umundurowanie. Jednostka swoją działalność z samochodem LUBLIN rozpoczyna w starym zakładzie dachówkarskim, który udało się wyremontować. W 1984 roku następuję przełom, bowiem jednostka otrzymuje nowy typowy samochód gaśniczy GCBA Jelcz. Od tego czasu jednostka ta stanowi jedno z podstawowych ogniw w systemie operacyjno-technicznym rejonu nyskiego. Cztery lata później jednostka otwiera nową remizę strażacką, a w 1992 roku bierze udział w słynnym pożarze w Kuźni Raciborskiej (za ofiarne poświęcenie i ratowanie lasów po wielkim pożarze dwaj druhowie z OSP Niwnica wyróżnieni zostali złotymi medalami). W listopadzie 2005 roku OSP Niwnica otrzymuje nowy samochód marki Ford Transit zakupiony przez Urząd Miejski w Nysie z dofinansowaniem Zarządu Głównego ZOSP RP, a trzy lata później zostają zorganizowane obchody 60-lecia OSP Niwnica. W tym samym roku rozpoczyna się remont samochodu GCBA Jelcz. W 2015 roku jednostka zostaje włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dwa lata później, w poniedziałek, 4 grudnia na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego GBA-Rt StarMan, który zastąpił Forda Transita (przekazanego do OSP Domaszkowice). W styczniu 2020 roku uroczyście przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt Volvo pozyskany. Natomiast GBA-Rt Star Man został przekazany jednostce OSP Regulice. OSP KSRG Niwnica to jednostka z największą ilością wyjazdów rocznych na terenie Gminy Nysa.

7. OSP Przełęk

Prezes OSP – Tadeusz Pałczyk

Naczelnik OSP – Marek Pawlik

Facebook OSP Przełęk: https://www.facebook.com/przelekosp

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • STEYR 590 GBA 2/16
         • Lublin 2
         • ŻUK A-156 GLM 8

Jednostka OSP Przełęk rozpoczęła działalność w 1946 roku i należy do jednych z najstarszych jednostek na terenie gminy. Pierwszym wyposażeniem jednostki był wóz konny z ręczną pompą, który służył do lat 60. W 1962 roku w Państwowym Ośrodku Maszynowym utworzono Zakładową OSP. Ze względu na mobilność zakładowej straży, przejęła ona większość obowiązków jednostki z wioski. Po przejęciu remizy, połączono obie jednostki i tak powstała jedna Ochotnicza Straż Pożarna przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przełęku. W latach 80. jednostka wzbogaciła się o samochód marki Żuk. W 1990 roku jednostka otrzymała z Komendy Rejonowej w Nysie samochód gaśniczy Star 27. W tym samym roku prezesem jednostki zostaje dh Tadeusz Pałczyk, który pełni tą funkcję do dziś. W 1991 roku jednostkę OSP POM przekształcono w Ochotniczą Straż Pożarną w Przełęku, a rok później wpisano straż do rejestru stowarzyszeń. W 2007 roku w miejsce wysłużonego samochodu Star 27 Gmina Nysa przekazała OSP Przełęk samochód gaśniczy GBA Steyr. W 2011 roku do władz Zarządu Powiatowego ZOSP RP wybrana została druhna Irena Pałczyk. W 2012 roku odbyła się uroczystość nadania i wręczenia jednostce sztandaru. W 2013 roku Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie odznaczył jednostkę „brązowym medalem” za zasługi dla pożarnictwa, a w 2018 roku „srebrnym medalem”. W 2022 roku jednostka dzięku posiadanym środkom własnym oraz wsparciu Gminy Nysa pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin 2. W tym samym roku, dnia 3 czerwca, na wieczną służbę odeszła zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej w Gminie Nysa i Powiecie Nyskim dh Irena Pałczyk. Obecnie OSP Przełęk to jedna z najprężniej działających jednostek na terenie Gminy Nysa.

8. OSP Regulice

Prezes OSP – Jerzy Charytanowicz

Naczelnik OSP – Oktawian Baranowski

Facebook OSP Regulice: https://www.facebook.com/reguliceosp

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GBA-Rt 2.1/16 StarMan
         • GLBM 0,7/0,1 Lublin III
         • Przyczepa pożarnicza

Jednostka OSP Regulice rozpoczęła swoją działalność w 1983 roku (jest to najmłodsza jednostka w Gminie Nysa). Jej głównymi założycielami byli prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Władysław Bojar oraz pracownik tejże spółdzielni Mieczysław Pamuła. Od początku istnienia jednostka związana była z RSP, która  użyczyła część swoich pomieszczeń na potrzeby zorganizowania remizy dla strażaków ochotników. Szybko okazało się, że tego typu rozwiązanie utrudnia rozwój jednostki, dlatego też jednostka przez 30 lat walczyła o wybudowanie nowoczesnej remizy. Sprawa ta w końcu ruszyła, bowiem Gmina Nysa końcem 2017 roku przystąpiła do realizacji I etapu budowy remizy, a w lipcu 2019 roku uroczyście otwarto dwa nowe boksy garażowe. To jednak nie koniec walki bowiem cały projekt poza boksami garażowymi zakłada budowę szatni, pomieszczeń biurowych, łazienki oraz przede wszystkim świetlicy. W grudniu 2019 roku jednostka otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 2.1/16, który przekazany został przez jednostkę OSP KSRG Niwnica. W kwietniu 2021 roku Gmina Nysa przystąpiła do realizacji kolejnego etapu zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Regulicach”. W ramach tej części zadania powstała konstrukcja ścian budynku świetlicy wraz z zadaszeniem. W kolejnych latach wykonano zabezpieczenie przed zalaniem obiektu, a także wykonano wewnątrz ścianki działowe i wstawiono okna. Inwestycja nadal jest realizowana, a jednostka liczy, że już wkrótce będzie się cieszyć z nowoczesnego, w pełni dostosowanego do potrzeb funkcjonowania jednostek OSP w XXI wieku, obiektu. Sam obiekt na pewno przyczyni się do rozwoju jedynej jednostki OSP położonej w zachodniej części Gminy Nysa położonej tuż przy zachodniej obwodnicy Nysy.

9. OSP KSRG Rusocin

Prezes OSP – Marcin Lichoń

Naczelnik OSP – Mateusz Mikulec

Facebook OSP KSRG Rusocin: https://www.facebook.com/ospksrgrusocin

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GBA Rt 3/16/300 VOLVO
         • GBA 2,5/16 Star

Historia Jednostki OSP Rusocin sięga 1947 roku, jej siedzibą była i jest nadal obecna remiza. Natomiast od 1995 roku po dziś dzień jednostka działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2007 roku jednostka świętowała swoje 70-lecie. W styczniu 2019 roku jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL GBA 3/16 z napędem 4×4 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3000 l. OSP KSRG Rusocin to druga pod względem ilości wyjazdów jednostka w Gminie Nysa.

10. OSP Wierzbięcice

Prezes OSP – Wojciech Szul

Naczelnik OSP – Mariusz Skalny

Facebook OSP Wierzbięcice: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064373454831

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GLBM 0,1/0,2 Ford

Historia Jednostki OSP Wierzbięcice sięga 1947 roku. W chwili obecnej jednostka wyposażona jest w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBM Ford, lecz od kilku lat czyni starania w celu pozyskania nowego samochodu z większym zbiornikiem na wodę. W 2021 roku rozpoczęto etapami budowę nowej remizy strażackiej dla OSP Wierzbięcice. Obiekt będzie się składał z boksu garażowego, sanitariatów, a także sali przeznaczonej na świetlicę OSP. W 2023 roku wykonano drugi etap inwestycji w ramach którego wykonano ściany obiektu, a całość przykryto dachem.

11. OSP Wyszków Śląski

Prezes OSP – Stanisław Zaryczański

Naczelnik OSP – Tomasz Wachowiak

Facebook OSP Wyszków Śląski: https://www.facebook.com/wyszkowslaskiosp

Posiadany rodzaj sprzętu:

         • GLBA 0,8/4 Mercedes
         • Przyczepa wężowa 100/200

Jednostka OSP Wyszków Śląski położona w Gminie Nysa założona została w 1949 roku i należy do jednych z najstarszych jednostek na terenie gminy. Ostatnie lata to czas prężnego rozwoju jednostki OSP w Wyszkowie Śląskim. Od kilku lat trwa przebudowa remizy strażackiej dla jednostki, którą co ważne, druhowie realizują czynem społecznym samodzielnie, a zakup materiałów finansowany jest przez Gminę Nysa. W ramach inwestycji, która ma zakończyć się w 2023 roku, powstaje zupełnie nowy obiekt z dwoma boksami garażowymi oraz pełnym węzłem sanitarnym. Od kilku lat jednostka także czyni starania w celu pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, aby zastąpić stary, ponad 50-letni samochód GLBM Mercedes Benz.