Jednostki OSP Gminy Nysa

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem Związku jest w szczególności:

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Na terenie Gminy Nysa działa Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nysie w składzie:

 1. Sebastian Jankowicz – prezes
 2. Stanisław Czepiel – wiceprezes
 3. Marcin Lichoń – wiceprezes
 4. Wojciech Zwardoń – komendant gminny
 5. Danuta Naciasta – sekretarz
 6. Irena Pałczyk – skarbnik
 7. Bogdan Sztandera – członek prezydium

Jednostki OSP

W Polsce Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonują jako organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego bezpieczeństwa państwa.

Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP:

 • gaszenie pożarów;
 • ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach;
 • ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia;
 • oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
 • usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.

W Gminie Nysa działa jedenaście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie włączone do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

 1. OSP Domaszkowice

Prezes OSP – Marian Butor

Naczelnik OSP – Piotr Rypień

Posiadany rodzaj sprzętu:

 • GCBA 4/12 STEYR 791
 • Przyczepa wężowa 100/200
 • GLBM 0,1/2 Ford

Historia Jednostki OSP Domaszkowice sięga 1945 roku.

 1. OSP Koperniki

Prezes OSP – Jan Wróblewski

Naczelnik OSP – Władysław Cwajna

Rodzaj sprzętu:

 • GBA 2/18/3,5 STEYR

Jednostki OSP Koperniki sięga 1945 roku. Po założeniu  jednostka wyposażona była w wóz konny z pompą ręczną. W kolejnych latach jednostka była wyposażana w coraz to lepsze samochody oraz sprzęt pożarniczy. W ciągu ostatnich lat został zrobiony remont świetlicy w budynku remizy oraz został wykonany w remizie węzeł sanitarny. Cała remiza została ocieplona i wykonano nowy podjazd do remizy z kostki granitowej. W roku 2010 jednostka otrzymała sztandar, ufundowany przez mieszkańców, który  jest dowodem szacunku i zaufania lokalnej społeczności. OSP Kopernika w roku 2011 otrzymała samochód pożarniczy Steyr z pełnym wyposażeniem, który odpowiada wymaganiom na obsługiwanym terenie przez jednostkę. Strażacy ochotnicy włączają się do wielu prac na rzecz sołectwa m.in. utrzymanie terenów zielonych, rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy Wiejskim Domu Kultury. Prowadzą i współuczestniczą w działalności kulturalnej na rzecz środowiska, współorganizują wieczory opłatkowe, dożynki, festyny i wieczory integracyjne.

 1. OSP Kępnica

Prezes OSP – Jan Kwaśnik

Naczelnik OSP – Łukasz Jankowicz

Rodzaj sprzętu:

 • GBA-Rt3/3,6 SCANIA
 • GBM 0,5/4 Lublin III

Historia Jednostki OSP Kępnica sięga 1968 roku.

 1. OSP Kubice

Prezes OSP – Bogdan Sztandera

Naczelnik OSP – Tadeusz Kwarciński

Rodzaj sprzętu:

 • STEYR 13S23 2/16
 • Przyczepa kuchnia polowa

Historia Jednostki OSP Kubice sięga 1945 roku.

 1. OSP Lipowa

Prezes OSP – Daniel Kubica

Naczelnik OSP – Robert Feruś

Rodzaj sprzętu:

 • GLBA 1/12 Mercedes

Historia OSP Lipowa sięga 1944 roku – jest to najstarsza jednostka w Gminie Nysa.

 1. OSP KSRG Niwnica

Prezes OSP – Bogusław Prasak

Naczelnik – Zbigniew Sypień

Rodzaj sprzętu:

 • GCBA 6/32 Jelcz

Historia OSP Niwnica sięga 1948 roku, kiedy to w straży obejmuje Leopold Ornatowicz, tworząc przy tym pierwszy Zarząd, w którego skład wchodzili panowie Makara i Herman. Do nich dołączyli kolejni panowie, a licząca 10 osób jednostka powoli zaczęła organizować sobie sprzęt i umundurowanie. Jednostka swoją działalność z samochodem LUBLIN rozpoczyna w starym zakładzie dachówkarskim, który udało się wyremontować. W 1984 roku następuję przełom, bowiem jednostka otrzymuje nowy typowy samochód gaśniczy GCBA Jelcz. Od tego czasu jednostka ta stanowi jedno z podstawowych ogniw w systemie operacyjno-technicznym rejonu nyskiego. Cztery lata później jednostka otwiera nową remizę strażacką, a w 1992 roku bierze udział w słynnym pożarze w Kuźni Raciborskiej (za ofiarne poświęcenie i ratowanie lasów po wielkim pożarze dwaj druhowie z OSP Niwnica wyróżnieni zostali złotymi medalami). W listopadzie 2005 roku OSP Niwnica otrzymuje nowy samochód marki Ford Transit zakupiony przez Urząd Miejski w Nysie z dofinansowaniem Zarządu Głównego ZOSP RP, a trzy lata później zostają zorganizowane obchody 60-lecia OSP Niwnica. W tym samym roku rozpoczyna się remont samochodu GCBA Jelcz. W 2015 roku jednostka zostaje włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dwa lata później, w poniedziałek, 4 grudnia na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego Star 1466, który zastąpił Forda Transita (przekazanego do OSP Domaszkowice).

 1. OSP KSRG Rusocin

Prezes OSP – Marcin Lichoń

Naczelnik OSP – Mateusz Mikulec

Rodzaj sprzętu:

 • GBA Rt 3/16/300 VOLVO
 • GCBA – Rt 4,5/32/450 Jelcz (przechowywany w Jednostce OSP Regulice)
 • GBA 2,5/16 Star

Historia Jednostki OSP Rusocin sięga 1947 roku, jej siedzibą była i jest nadal obecna remiza. Natomiast od 1995 roku po dziś dzień jednostka działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2007 roku jednostka świętowała swoje 70-lecie. W styczniu 2019 roku jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL GBA 3/16 z napędem 4×4 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3000 l.

 1. OSP Regulice

Prezes OSP – Jerzy Charytanowicz

Naczelnik OSP – Oktawian Baranowski

Rodzaj sprzętu:

 • GLBM 0,7/0,1 Lublin III
 • Przyczepa pożarnicza

Jednostka OSP Regulice rozpoczęła swoją działalność w 1983 roku (jest to najmłodsza jednostka w Gminie Nysa). Jej głównymi założycielami byli prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Władysław Bojar oraz pracownik tejże spółdzielni Mieczysław Pamuła. Od początku istnienia jednostka związana była z RSP, która  użyczyła część swoich pomieszczeń na potrzeby zorganizowania remizy dla strażaków ochotników. Szybko okazało się, że tego typu rozwiązanie utrudnia rozwój jednostki, dlatego też jednostka przez 30 lat walczyła o wybudowanie nowoczesnej remizy. Sprawa ta w końcu ruszyła, bowiem Gmina Nysa końcem 2017 roku przystąpiła do realizacji I etapu budowy remizy, a w lipcu 2019 roku uroczyście otwarto dwa nowe boksy garażowe. To nie koniec walki bowiem cały projekt zakłada poza boksami garażowymi wybudowanie szatni, pomieszczeń biurowych, łazienek oraz przede wszystkim świetlicy. Cały obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb funkcjonowania jednostek straży OSP w XXI wieku i pozwoli na dalszy rozwój jedynej jednostki położonej w zachodniej części gminy – sąsiadującej z nowo wybudowaną obwodnicą zachodnią Nysy.

 1. OSP Wierzbięcice

Prezes OSP – Wojciech Szul

Naczelnik OSP – Mariusz Skalny

Rodzaj sprzętu:

 • GLBM 0,1/0,2 Ford

Historia Jednostki OSP Wierzbięcice sięga 1947 roku.

 1. OSP Wyszków Śląski

Prezes OSP – Stanisław Zaryczański

Naczelnik OSP – Tomasz Wachowiak

Rodzaj sprzętu:

 • GLBA 0,8/4 Mercedes
 • Przyczepa wężowa 100/200

Historia Jednostki OSP Wyszków Śląski sięga 1949 roku.

 1. OSP Przełęk

Prezes OSP – Tadeusz Pałczyk

Naczelnik OSP – Marek Pawlik

Rodzaj sprzętu:

 • STEYR 590 GBA 2/16
 • ŻUK A-156 GLM 8

 Historia Jednostki OSP Przełęk sięga 1948 roku.