Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Kategoria: Aktualności, Komunikat
22 września 2022
DRUKUJ

Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych?

Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest elementem rządowej tarczy energetycznej, w ramach której wprowadzony już został dodatek węglowy, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy..

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

– 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

– 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

– 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

– 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski można składać:

– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,

– papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pok. 22.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów:

– 77 447 23 02,  77 447 23 95,  77 433 39 91

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Co w przypadku innego opału niż węgiel?

Ustawodawca do beneficjentów tarczy dołączył również gospodarstwa domowe, które używają innego opału niż węgiel oraz mieszkańcy korzystający z ciepła systemowego – z myślą o nich przewidziane są rekompensaty do taryf dla odbiorców ciepła. Niezbędne wsparcie zabezpieczające przed gwałtownym wzrostem cen ogrzewania otrzymają: gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty społeczne, w tym m.in.  szkoły, szpitale, placówki wychowawcze, podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie,  ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunom, kościoły lub inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinnym domom pomocy, centrom integracji społecznej, warsztatom terapii zajęciowej, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym.

Szczegóły dotyczące poszczególnych elementów wsparcia w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej znajdują na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/klimat

Pomoc udzielą również pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie –  Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska oraz Nyska Energetyka Cieplna w Nysie – Dział Obsługi Odbiorców tel. +48 77 40 17 100,  +48 77 40 17 102,  +48 77 40 17 103

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

18 lipca 2024  

Ze względu na ogromne zainteresowanie spektaklem ,,Romeo i Julia’’ Williama Szekspira, Teatr Miejski w Nysie ogłasza dodatkowe terminy!

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

17 lipca 2024  

Coraz bliżej do najbardziej smakowitej imprezy tego sezonu. Mowa oczywiście o Festiwalu Pierogów w Ośrodku AKWA Marina. Wydarzenie już 27 lipca.

EFS Opolskie