INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – ZMIANY W DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – ZMIANY W DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Kategoria: Aktualności, Nauka i edukacja
17 lutego 2020
DRUKUJ

Burmistrz Nysy informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, że od 1 września 2019 r. zmianie uległy zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).       

Z dniem 1 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019 r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl art. 2 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni), ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego (dot. nauki zawodu) bądź egzaminu sprawdzającego (dot. przyuczenia). W przypadku gdy pracodawca, będący rzemieślnikiem przedstawi zaświadczenie/ dyplom/ certyfikat o zdaniu egzaminu inne niż wymienione wyżej (np. wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2019 r. przepisami, otrzyma decyzję odmawiającą przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Powyższy zapis dotyczy zarówno nauki zawodu, jak i  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495) stanowi, iż:

Art.2. [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]

 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej –jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni oraz wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1 a. (uchylony), 2. (uchylony), 3. (uchylony)

 1. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej
  i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 2. (uchylony)
 3. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.

 

Art. 3. [Dowody kwalifikacji zawodowych w rzemiośle]

 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są:
 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
 • dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła;
 • świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (do pobrania),
 2. kopia umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany zdał egzamin i ukończył naukę zawodu/przyuczenie z wynikiem pozytywnym – młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami zdają egzaminy czeladnicze/sprawdzające w izbie rzemieślniczej, młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami zdają egzamin zawodowy w okręgowej komisji egzaminacyjnej (nauka zawodu) lub bezpośrednio
  u pracodawcy (przyuczenie).
 4. oświadczenie czy pracodawca jest czy nie jest rzemieślnikiem (do pobrania),
 5. kopie świadectw pracy młodocianego pracownika (w przypadku prowadzenia nauki zawodu przez 2 lub więcej pracodawców),
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej kształcenie zawodowe,
 7. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowę o pracę + aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie),
 8. aktualny wydruk z CEIDG lub z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 9. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek oraz potwierdzających uprawnienia wspólnika spółki do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego,
 10. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania) (Wnioskodawca nie musi wypełniać części B formularza),
 11. oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (do pobrania),
 12. oświadczenie wspólnika (jeśli wniosek jest składany przez wspólnika spółki cywilnej) (do pobrania),
 13. pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu
  u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do prowadzonej przez nich nauki zawodu (dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy);
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia (nie ma tu zastosowania opisana powyżej reguła proporcjonalności).
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000,00 zł. Obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu rozpoczętej w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 28 marca 2019 r. (M.P.2019.276 z dnia 2019.03.28).

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

Kwalifikacje pedagogiczne, tj:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów p.n.z, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 391),
i zatwierdzony przez kuratora oświaty, lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

5) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245)

oraz

Kwalifikacje zawodowe, tj:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

 1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 2. b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej

lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

 1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego,

lub

3) dyplom ukończenia studiów:

 1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,

lub

 6) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Podstawa prawna dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 644),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w prawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352   z 24 grudnia 2013 r.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE – 4.5.2016 L 119/1),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Opłaty:
Bez opłat

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego/czeladniczego (dot. nauki zawodu) bądź egzaminu sprawdzającego (dot. przyuczenia).  Dofinansowaniem objęci są młodociani pracownicy zamieszkali na terenie Gminy Nysa.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Gminie Nysa pracodawca zobowiązany jest zawiadomić burmistrza.

Szczegółowych informacji udziela:

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

 1. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

telefon: (77) 40-80-609

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), dalej ,, RODO’’ informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest Burmistrz Nysy, z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.
 2. Mogą się Państwo skontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Nysy inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach regulujących przyznawanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku pracodawcy o w/w dofinansowanie.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku, o którym mowa w pkt 3 będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe ucznia, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje od pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Informacja: Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

17 lipca 2024  

Coraz bliżej do najbardziej smakowitej imprezy tego sezonu. Mowa oczywiście o Festiwalu Pierogów w Ośrodku AKWA Marina. Wydarzenie już 27 lipca.

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

17 lipca 2024  

PSG Stal Nysa oficjalnie rozpoczęła przygotowania do sezonu 2024/2025. W tym roku ze względu na igrzyska olimpijskie sezon PlusLigi rozpocznie się w połowie września.

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

16 lipca 2024  

W dniu 27.07.2024 organizowana będzie inscenizacja bitwy o Twierdzę Nysa z 1807 roku. Rekonstrukcja bitwy zostanie zaprezentowana mieszkańcom oraz turystom na Forcie II. Bezpłatne autobusy MZK będą kursować na teren Fortu II wg załączonego rozkładu jazdy.

EFS Opolskie