Pogoda w Nysie

Środa 07.06.2023
Roberta i Wiesława
19°C
PM10 - 18 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Kategoria: Aktualności
8 maja 2023
DRUKUJ

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.

Uchwałą Nr XXXII/481/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa oraz zmieniony Uchwałą NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r.

Uchwałą Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. Gmina Nysa przystąpiła do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Nysa).

Aktualizacja dokumentu GPR Nysa realizowana jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji.

W ramach opracowywanego dokumentu zostanie zamieszczona zaktualizowana lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny spełniać następujące warunki:

 1. położenie na obszarze rewitalizacji,
 2. związek z wyznaczonymi wstępnymi celami GPR:

Cel 1. Zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji.

Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel 3. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

 1. wykonalność techniczną i organizacyjną, potwierdzoną kompletnością informacji wymaganych do ujawnienia w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysy powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej w rundzie aplikacyjnej 2021-2027, a w szczególności ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

W związku z powyższym zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach. Zapraszamy także wszystkich innych interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 2 ust 2 oraz podmioty społeczno-gospodarcze wymienione w art. 36 ust. 8 pkt 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wypełnioną kartę projektu można składać w terminie do 31 maja 2023r.:

 • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

Redaktor: nysa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

7 czerwca 2023  

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

7 czerwca 2023  

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA

Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa  

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, Uchwała Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z dniem 31.05.2023 r. zakończył się proces naboru na karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli pomysłów i zamierzeń na przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Nysa.

Łącznie wpłynęło 29 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy
i potrzeby rewitalizacyjne. Dotyczą one różnych tematów, w szczególności takich jak aktywność seniorów, wsparcie dzieci i młodzieży, poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój oferty sportu
i rekreacji, modernizacja przestrzeni podwórkowych, zwiększanie bioróżnorodności i dostępu do terenów zielonych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłosiły:

 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie,
 2. Nyski Dom Kultury,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
 4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie,
 5. Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,
 6. Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie,
 10. Powiat Nyski,
 11. Gmina Nysa.

Serdecznie dziękujemy podmiotom, które zgłosiły chęć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wnosząc przy tym wkład w poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nysy.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

6 czerwca 2023  

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

Polsko-czeski turniej tenisa stołowego w Szumperku

Polsko-czeski turniej tenisa stołowego w Szumperku

6 czerwca 2023  

W dniu 3 czerwca 2023 grupa tenisistów stołowych z klubu LUKS Nysa rozegrała turniej tenisa stołowego z  z klubem TTC Šumperk.  Turniej rozpoczął starosta Szumperka Miroslav Adámek powitaniem gości z Nysy,  a po rozgrywkach zostały wręczone dyplomy i pamiątkowe medale.

EFS Opolskie