Od 20 marca wprowadzono stan epidemii

Data publikacji: 24 marca 2020

Z dniem 20 marca został wprowadzony na terytorium RP stan epidemii, jednocześnie z tym samym dniem odwołano stan zagrożenia epidemicznego.

Nowe rozporządzenie zmienia zakres grup osób, których dotyczy zobowiązanie do odbywania kwarantanny. Obowiązkiem kwarantanny objęte są wszystkie osoby przekraczające granice PL. Na Opolszczyźnie czynne są dwa przejścia graniczne z Republiką Czeską. Zarówno w Głuchołazach jak i Trzebinie obywa się ruch osobowy oraz towarowy. 

Grupy osób wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym są wyłączone z obowiązku kwarantanny:

  •  załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.
  • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbywania kwarantanny.

Nowe rozporządzenie określa obowiązki osoby zobowiązanej do kwarantanny i świadczenia jej przysługujące (par. 3)  – dot. kwarantanny, która rozpoczęła się po 15 marca

– obowiązek zawiadomienia pracodawcy

– obowiązek przesłania pracodawcy (ew. ZUS lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego  za czas choroby) w ciągu 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny oświadczenia o odbyciu kwarantanny – oświadczenie jest dokumentem potwierdzającym usprawiedliwioną nieobecność w pracy

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

Załączniki

rozporządzenie_MZ_odwołanie_stanu_zagrożenia_epidemicznego
294 KB
rozporządzenie_MZ_stan_epidemii
345 KB