Organizacja placówek oświatowych w Gminie Nysa

Data publikacji: 25 marca 2020

Komunikat Burmistrza Nysy w sprawie placówek oświatowych

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Jesteśmy teraz w szczególnym czasie. Epidemia COVID – 19 spowodowała, że nasze życie uległo gwałtownym zmianom. Funkcjonowanie państwa i społeczeństwa musi być dostosowane do ograniczeń spowodowanych koniecznością zminimalizowania bezpośrednich kontaktów, co w sferze edukacji spowodowało konieczność wprowadzenia od dnia 25 marca 2020 r.  kształcenia zdalnego jako formy pracy placówek oświatowych.

Nauczyciele z dużym zaangażowaniem podeszli do postawionej przed nimi konieczności wdrożenia praktycznie z dnia na dzień pracy zdalnej, zdobycia nowych umiejętności, rozpoznania możliwości technicznych uczniów i swoich własnych. Starają się wybrać i dostosować formy pracy tak, aby były dostępne dla wszystkich uczniów, zarówno pod względem czytelności przekazywanych treści, jak i  sposobów ich komunikowania. Będą one modyfikowane tak, aby jak najlepiej odpowiadały możliwościom uczniów.

Uczniowie i rodzice oswajają się z nową formą nauki, nierzadko zmagając się z wieloma problemami – brakiem dostępu do sprzętu, ograniczonymi możliwościami sieci, różnorodnością wybranych komunikatorów i platform, na których pracują nauczyciele, często też – ilością przekazywanych treści. Ustalane przez dyrektorów placówek zasady organizacji pracy zdalnej pozwolą na uporządkowanie i  usystematyzowanie pracy, nadanie jej stałych ram, uwzględnienie wniosków z dotychczasowych doświadczeń.

Dla uczniów praca zdalna to nie tylko korzystanie z nowych technologii, z czym zapewne poradzą sobie stosunkowo łatwo, ale także konieczność nauczenia się samodyscypliny, samodzielności i odpowiedzialności. Dla wielu z nich może to  stanowić poważne wyzwanie i szkołę życia. To jednocześnie ograniczenie bezpośrednich kontaktów z kolegami i koleżankami, tak ważne dla dzieci i młodzieży. Pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów służyć im mogą pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w placówkach. Pomoc ta będzie oferowana zarówno w formie porad zamieszczanych na stronach e-dzienników, jak i podczas bezpośrednich kontaktów np. telefonicznych czy  mailowych w godzinach określonych przez szkołę.

Rodzice, szczególnie dzieci młodszych są niezwykle ważnym filarem wprowadzonego kształcenia na odległość. Muszą przy tym godzić obowiązki domowe i zawodowe z bezpośrednią pracą i wsparciem dziecka – ucznia. Rodzice mogą również skorzystać ze wskazówek pedagogów i psychologów zgodnie z ustaleniami przyjętymi w danej szkole czy przedszkolu. Ich uwagi, spostrzeżenia i wskazówki są cennym elementem doskonalenia pracy szkoły i przedszkola, pozwalają dopracować formy współpracy, rozwiązać występujące problemy. Pomagają usprawnić pracę szkoły i przedszkola.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy! Drodzy Uczniowie! Razem jesteśmy w stanie podołać wyzwaniom, które niesie ze sobą epidemia COVID -19. Pomagajmy sobie wzajemnie, to pozwoli nam przejść ten trudny czas łagodniej.

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Informacje Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ograniczone zostało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, w tym szkół i przedszkoli. W tym czasie zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, nauczyciele pozostawali w gotowości do pracy, przygotowywali również materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Nysa podjęli przygotowania do wprowadzenia zdalnego nauczania. Na podstawie informacji zebranych w dniach 18-19 marca br. ze wszystkich szkół i przedszkoli można stwierdzić, że w ramach tych działań:

 1. Zaktualizowane zostały konta uczniów i rodziców zarejestrowane na e-dziennikach oraz ich adresy poczty elektronicznej. Przez e-dziennik przekazano uczniom i rodzicom informacje o sposobach realizacji kształcenia na odległość, rozpoznano również możliwości pracy zdalnej uczniów, występujących problemach technicznych oraz sposobach
  i rozwiązania.
 2. Przekazano uczniom i ich rodzicom adresy stron internetowych, portali edukacyjnych i zasobów rekomendowanych przez MEN, CKO i Opolskiego Kuratora Oświaty np. lekcje z internetu – gov.pl/zdalnelekcje, epodreczniki.pl, elektury.pl, scholaris, platformy i lekcje online dla dzieci itp;
 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dla każdego oddziału opracowali na cały tydzień materiał powtórzeniowy oraz zadania projektowe, utrwalające dotychczasową wiedzę uczniów i umieścili je na szkolnych stronach internetowych lub w zasobach e-dzienników, powiadamiając o tym przez e-dziennik uczniów i rodziców.
 4. Uczniowie klas ósmych zostali poinformowani o materiałach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – próbnych arkuszach egzaminacyjnych,  które mogą codziennie rozwiązywać z możliwością samokontroli po codziennym publikowaniu odpowiedzi do arkuszy.
 5. Wykorzystywane były różne formy komunikacji: dzienniki elektroniczne, grupy społecznościowe, komunikatory, platformy edukacyjne. Dla uczniów, którzy nie mieli możliwości korzystania z internetu wydrukowano karty pracy dostępne do pobrania w sekretariacie szkoły.
 6. Nauczyciele podjęli też szkolenia w trybie e-learningu, aby zdobyć umiejętności do prowadzenia kształcenia w trybie zdalnym.
 7. Na przedszkolnych stronach internetowych utworzono zakładki, w których umieszczane były dla każdej grupy propozycje zabaw i materiałów do realizacji w domu. Nauczyciele dodatkowo codziennie wysyłali propozycje kart pracy, zabaw, materiałów do pracy na utworzone grupy społecznościowe.
 8. Rodzice przedszkolaków zostali powiadomieni o działalności przedszkola
  w zaistniałej sytuacji za pomocą informacji na stronie przedszkola, telefonicznie, przez Facebook oraz ogłoszenia na drzwiach i bramie wejściowej do placówki.

W dniu 23 marca 2020 r. została przeprowadzona telekonferencja, w której uczestniczyli gminnych dyrektorzy placówek oświatowych i żłobków oraz kierownictwo Gminnego Zarządu Oświaty. Przeanalizowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzające obowiązek realizacji zadań jednostek oświatowych
z wykorzystaniem metod i technik na odległość tzw. nauczanie zdalne. Ustalono zasady organizacji szkół i przedszkoli z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych placówek. Podejmowano również temat braku sprzętu u uczniów i możliwości jego wypożyczenia przez szkołę.

Obecnie dyrektorzy opracowują szkolne i przedszkolne zasady organizacji pracy placówek. Ustalane są formy pracy i komunikacji z uczniami i rodzicami, zasady monitorowania i oceniania pracy uczniów, informowania rodziców o postępach dzieci/uczniów, zapewnienia każdemu uczniowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Od dnia 25 marca 2020 r. wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane do pracy zdalnej. Informacje o zasadach tej pracy, w tym o wykorzystywanych narzędziach komunikacji zdalnej zostaną podane na stronach internetowych placówek, a w szkołach, w których funkcjonują dzienniki elektroniczne – poprzez e-dzienniki. Zgodnie z rozporządzeniem realizowana będzie podstawa programowa, w tym kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedszkolach realizowane będzie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dyrektor placówki określi zadania poszczególnych nauczycieli.

Nowa organizacja pracy szkoły to wyzwanie zarówno dla nauczycieli i kierownictwa szkół oraz przedszkoli, jak i dla uczniów i ich rodziców. Trudny czas epidemii jest dla nas wszystkich czasem próby. Wola współpracy, empatia, przychylne podejście do zadań pomoże nam wspólnie przejść ten czas.

Adam Fujarczuk,

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie