Dotacje dla klubów sportowych

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Natomiast w myśl art. 28 ust. 2 tej ustawy dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i może być przeznaczona w szczególności na:

1)   realizację programów szkolenia sportowego,

2)   zakup sprzętu sportowego,

3)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)   pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)   sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

W Gminie Nysa kluby sportowe mogą starać się o dotacje na podstawie ww. ustawy, Uchwały Nr XIV/180/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2015 r.  poz. 2890) zmienionej Uchwałą Nr XXXI/481/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 r.  poz. 3169) oraz zarządzenia Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na dany rok.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia wniosku jest rejestracja podmiotu na platformie internetowej Generator eNGO dostępnej na stronie: ngo.nysa.eu
Wniosek o udzielenie dotacji składany w ramach konkursu powinien zostać przygotowany i wysłany w platformie internetowej Generator eNGO.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zarządzeniu Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa, załączonego poniżej.