Dotacje na zabytki – zasady udzielania

Data publikacji: 12 lutego 2020

Uchwała Nr XV/245/19
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Nysa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:

1) wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności zlokalizowanym w obszarze układu urbanistycznego Stare Miasto w ramach średniowiecznego założenia oraz

2) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy Nysa.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji frontowej, z uwagi na szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Nysy.

3. Poprzez pojęcie elewacji frontowej rozumie się powierzchnie ściany zewnętrznej budynku wraz z występującymi na niej elementami i detalami architektonicznymi, do których zalicza się oprócz płaskich połaci ścian między innymi: otwory (okna, drzwi, bramy, loggie), balkony, wnęki ścienne, ryzality, lizeny, pilastry, słupy, półkolumny, kolumny, gzymsy, fryzy, attyki, rzeźby, płaskorzeźby, malowidła.

4. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Dotacja celowa z budżetu Gminy Nysa udzielana jest na zasadzie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

6. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac lub robót, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona, za wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust.2.

7. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach określa uchwała budżetowa.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona do wysokości 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych.

3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Nysa i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz w przypadku, gdy dotacja ma być udzielona na nakłady konieczne do wykonania prac określonych w § 1 ust. 2, które jednocześnie mają być dofinansowane ze środków pomocowych z wojewódzkich lub powiatowych programów samorządowych, z programów rządowych lub unijnych, w wysokości co najmniej 80 % całkowitych kosztów realizacji tych prac, nie stosuje się przepisów § 1 ust. 6, § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 2.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Miejskim w Nysie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, za wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust. 2. Wnioski o przyznanie dotacji na 2020 rok składa się do 31 grudnia 2019 r.

3. Zatwierdzony przez Burmistrza Nysy wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

4. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane na podstawie § 2 ust. 2, rozpatrywane są na zasadach zmian w budżecie Gminy.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się:

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków lub zaświadczenie o ujęciu w gminnej ewidencji zabytków;

2) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku (w przypadku przyznania dotacji wnioskodawca przedkłada do wglądu stosowny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku);

3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi.

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Nysie w drodze uchwały.

2. W uchwale Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przyznania dotacji, określa się imię i nazwisko osoby fizycznej, a w przypadku innego podmiotu prawnego nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawierającej postanowienia wymagane przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

2. Umowę zawiera się na czas realizacji prac lub robót, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

3. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach, w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.

§ 6. Burmistrz Nysy prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez Radę Miejską w Nysie na prace lub roboty, o których mowa w § 1 zawierający:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której dotację przekazano;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) zakres prac, na które udzielono dotacji;

4) datę zawarcia umowy;

5) wysokość przekazanej dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 8. Traci moc uchwała nr Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 76, poz. 2327, ze zm.).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.