Perły Nysy 2024

Data publikacji: 7 czerwca 2024

Zgłoś najpiękniejszy budynek mieszkalny wielorodzinny położony na terenie gminy Nysa wybudowany lub wyremontowany w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 roku. Nagrodą główną jest 10 000 złotych oraz statuetka i pamiątkowa tabliczka „Perły Nysy 2024”.

Perły Nysy 2024

Konkurs dotyczy zewnętrznej bryły obiektów wybudowanych, wyremontowanych lub zrewitalizowanych, a w przypadku obiektów zabytkowych dopuszcza się prace wykonane wewnątrz obiektu oraz nieobejmujące swym zakresem całego obiektu. Przeprowadzany jest cyklicznie, co dwa lata i obejmuje prace z dwóch minionych lat.

Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne, w szczególności mieszkańcy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje, sołectwa, parafie, związki wyznaniowe.

Konkurs ma na celu w szczególności:

  • wyróżnienie obiektów architektonicznych i uhonorowanie ich właścicieli za przywrócenie świetności obiektów dziedzictwa kulturowego, dbałość o estetykę i wygląd Gminy oraz innowacyjność i umiejętność wkomponowania nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w krajobraz miasta,
  • zachęcanie i promowanie wśród mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji Gminy Nysa postaw dbałości o estetykę otoczenia oraz wizerunek Gminy,
  • wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2024 roku należy złożyć do urn w Czytelni Czasopism Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (ul. Sukiennicza 2) lub w holu Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15) lub sołtysów w sołectwach Gminy Nysa lub przesłać formularz zgłoszeniowy jako załącznik na adres poczty elektronicznej promocja@www.nysa.pl

Lista nominowanych ogłoszona zostanie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 221, tel. 077 40 80 578 e-mail: n.wisniewska@www.nysa.pl