LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
23 listopada 2022
DRUKUJ

W dniu 30.11.2022 roku o godz. 8.30 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXVI
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 30.11.2022 roku, godz. 8.30

 

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa
2) aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa”
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
4) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. działki nr 40/41 i 40/46 k.m. 62, obręb Średnia Wieś)
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. działka nr 40/48 k.m. 62, obręb Średnia Wieś)
8) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
9) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
10) określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat
11) zmiany uchwały Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
12) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”
13) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023
14) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
15) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

16) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
17) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
18) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady w Nysie V kadencji
19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
20) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r.
1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) dyskusja
4) stanowisko Rady

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2022 r.
1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
2) dyskusja
3) stanowisko Rady

8. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna

9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

24 maja 2024  

Ruszyły Dni Nysy! Zapraszamy do świętowania. W kronice powiemy też o akcji służb nad rzeką, pikniku z mundurówką i akademii piłkarskiej dla dzieci.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

21 maja 2024  

Porządek II
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 28 maja 2024 roku, godz. 8.30

Nysanie ze złotym medalem!

Nysanie ze złotym medalem!

21 maja 2024  

Znakomity występ Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej w Otwartych Mistrzostwa Opolszczyzny w Karate WKF. Zawody odbyły się 18.05.2024 w Prudniku.

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

21 maja 2024  

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne pn. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

EFS Opolskie