Pogoda w Nysie

Wtorek 27.02.2024
Gabriela i Anastazji
6°C
PM10 - 24 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Ocena oddziaływania na środowisko – udział społeczeństwa

Ocena oddziaływania na środowisko – udział społeczeństwa

Kategoria: Aktualności
29 sierpnia 2023
DRUKUJ
IR.PF.062.1.2023

Nysa, 29.08.2023 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094) Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu jest projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Gminy Nysa) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, którego celem jest wniesienie ewentualnie uwag i wniosków oraz wpływu tego dokumentu na środowisko. Udział społeczeństwa odbywać się będzie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu aktualizacji GPR Gminy Nysa nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza oddziaływania na środowisko ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych realizacji postanowień ocenianego dokumentu oraz określić prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.

Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości informację o:

 1. Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy, wymagającej udziału społeczeństwa tj. treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie: www.nysa.eu,
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Wydział Rozwoju Infrastruktury, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 21.09.2023 do godz. 15.00.

Zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

 1. Publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Wydział Rozwoju Infrastruktury, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.
 2. Ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 3. Ogłoszenie informacji przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji GPR Gminy Nysa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można składać:

 • w formie pisemnej papierowej poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu oraz w Wydziale Rozwoju Infrastruktury;
 • ustnie do protokołu;
 • w formie pisemnej elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: nysa@instytut-ipc.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – prognoza OOŚ GPR Gminy Nysa” formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Rozwoju Infrastruktury.
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nysy.

Zgodnie z art. 41 Ustawy  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostką odpowiedzialną za zbieranie uwag i wniosków jest:

 • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

kontakt: m.karlowski@instytut-ipc.pl, tel. +48 606 395 729

 

Redaktor: nysa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór

Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór

26 lutego 2024  

Oddajemy w Państwa ręce aplikację WEB – portal integrujący oferty turystyczne Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Znajdują się w nim zasoby turystyczne regionu nyskiego, a także autonomiczny sklep internetowy prezentujący Produkty Lokalne certyfikowane przez Stowarzyszenie.

Nabór na stanowisko urzędnicze

Nabór na stanowisko urzędnicze

26 lutego 2024  

Burmistrz Nysy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie (główny specjalista – Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa).

Nyska Kronika Filmowa – odc. 429

Nyska Kronika Filmowa – odc. 429

23 lutego 2024  

Dziś powiemy o Jarmarku Wielkanocnym, kolejnej edycji Pchlego Targu i paradzie lokomotyw w Nysie. Będzie również o Biegu Nyskim i niesamowitym spektaklu w Nyskim Domu Kultury.

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

23 lutego 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 4 marca 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00 odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

EFS Opolskie