Pogoda w Nysie

Czwartek 30.11.2023
Andrzeja, Maury i Konstantego
-1°C
PM10 - 81 μg/m3
Stan powietrza - Dostateczny
Ogłoszenie o naborze – inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze – inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Kategoria: Aktualności, Komunikat
8 maja 2020
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria środowiska lub prawo ochrony środowiska i pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • mile widziany staż pracy w urzędzie administracji publicznej, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, Ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność zarządzania czasem, pracowitość, empatia, asertywność, dyspozycyjność, punktualność,
 • umiejętności zawodowe: Zdolność do pracy zespołowej, umiejętność planowania i wyznaczania celów, umiejętność gradacji ważności wykonywanych zadań, umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office ( głównie Excel, Word) , systemu Windows 10, obsługa urządzeń biurowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne

 • opiniowanie i przedkładanie wniosków do Wojewody Opolskiego, Starosty Nyskiego w Nysie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności uciążliwej podmiotów gospodarczych,
 • planowanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, sprawozdawczość w tym zakresie, naliczanie opłat ponoszonych przez Urząd z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
 • sprawozdawczość do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • wydawanie decyzji środowiskowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • edukacja ekologiczna – propagowanie tematów ekologicznych wśród mieszkańców gminy,
 • nadzorowanie zadań do wykonania związanych z wdrożeniem wymagań prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska objętych okresami przejściowymi oraz innymi wymaganiami prawa wspólnotowego, wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych, wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie  oddziałuje  na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska wraz ze sprawozdawczością,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnianie na wniosek informacji o środowisku, opiniowanie wojewódzkich programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami,
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu powodującego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, zatwierdzanie w drodze decyzji ugód właścicieli gruntów ustalających zmiany stanu wody na gruntach, udział w rozprawach wodnoprawnych, dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • zlecanie robót na prace remontowe rowów melioracyjnych gminnych i innych urządzeń wodnych na tych rowach, współdziałanie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa z jednostkami realizującymi zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • współpraca z merytorycznym wydziałem przy opracowywaniu wniosków Gminy w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska (procedury OOS, itp.),
 • aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie tworzenia programów wspierających mieszkańców Gminy w zakresie stosowania wytycznych opracowanych w ramach Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zadania pomocnicze

 • organizacja Dożynek Gminnych.

Zadania okresowe

 • opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji sołectw oraz środków w ramach funduszu sołeckiego,
 • wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki:
 • przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Unii oraz krajowymi o ochronie danych osobowych ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych zakresem czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.,
 • należyte wykonywanie obowiązków wymienionych w  art. 24 i  25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z przyjętym w Urzędzie Regulaminem Pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w komórce Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
   • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska”, należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01 w terminie do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 1200.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski – zainteresowanie przerosło oczekiwania

III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski – zainteresowanie przerosło oczekiwania

30 listopada 2023  

Biegacze do tego stopnia pokochali Nysę za Nocny Mikołajkowy Bieg, że organizatorzy drugi raz zwiększyli limit uczestników. Obecny limit wynosi 700 osób. Do wydarzenia pozostało 17 dni.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

30 listopada 2023  

Kolejne nowe mieszkania w Nysie. Będzie ich ponad 350! Budowa osiedla rozpocznie się w przyszłym roku. Będzie prowadzona etapami.

Kolejny świetny występ Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej

Kolejny świetny występ Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej

29 listopada 2023  

25 listopada w Witkowie obok Poznania odbyły się II MISTRZOSTWA POLSKI KARATE WKF MASTERS. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem karateków z całej Polski. Nyska Formacja Obronno Taktyczna zaprezentowała się bardzo dobrze promując nasze miasto.

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

29 listopada 2023  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 4 grudnia 2023 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

EFS Opolskie