Ogłoszenie o naborze – inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze – inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Kategoria: Aktualności, Komunikat
8 maja 2020
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria środowiska lub prawo ochrony środowiska i pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • mile widziany staż pracy w urzędzie administracji publicznej, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, Ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność zarządzania czasem, pracowitość, empatia, asertywność, dyspozycyjność, punktualność,
 • umiejętności zawodowe: Zdolność do pracy zespołowej, umiejętność planowania i wyznaczania celów, umiejętność gradacji ważności wykonywanych zadań, umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office ( głównie Excel, Word) , systemu Windows 10, obsługa urządzeń biurowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne

 • opiniowanie i przedkładanie wniosków do Wojewody Opolskiego, Starosty Nyskiego w Nysie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności uciążliwej podmiotów gospodarczych,
 • planowanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, sprawozdawczość w tym zakresie, naliczanie opłat ponoszonych przez Urząd z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
 • sprawozdawczość do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • wydawanie decyzji środowiskowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • edukacja ekologiczna – propagowanie tematów ekologicznych wśród mieszkańców gminy,
 • nadzorowanie zadań do wykonania związanych z wdrożeniem wymagań prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska objętych okresami przejściowymi oraz innymi wymaganiami prawa wspólnotowego, wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych, wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie  oddziałuje  na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska wraz ze sprawozdawczością,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnianie na wniosek informacji o środowisku, opiniowanie wojewódzkich programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami,
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu powodującego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, zatwierdzanie w drodze decyzji ugód właścicieli gruntów ustalających zmiany stanu wody na gruntach, udział w rozprawach wodnoprawnych, dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • zlecanie robót na prace remontowe rowów melioracyjnych gminnych i innych urządzeń wodnych na tych rowach, współdziałanie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa z jednostkami realizującymi zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • współpraca z merytorycznym wydziałem przy opracowywaniu wniosków Gminy w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska (procedury OOS, itp.),
 • aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie tworzenia programów wspierających mieszkańców Gminy w zakresie stosowania wytycznych opracowanych w ramach Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zadania pomocnicze

 • organizacja Dożynek Gminnych.

Zadania okresowe

 • opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji sołectw oraz środków w ramach funduszu sołeckiego,
 • wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki:
 • przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Unii oraz krajowymi o ochronie danych osobowych ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych zakresem czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.,
 • należyte wykonywanie obowiązków wymienionych w  art. 24 i  25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z przyjętym w Urzędzie Regulaminem Pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w komórce Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
   • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska”, należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01 w terminie do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 1200.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

17 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Powiemy o najważniejszych imprezach w regionie. Dziś w kronice będzie też o wielkim ściganiu w Nysie, festiwalu pierogów i najsłynniejszym literackim romansie na deskach nyskiego teatru.

W niedzielę Jarmark św. Rity

W niedzielę Jarmark św. Rity

16 maja 2024  

Jarmark tradycyjnie odbędzie się na placu przy Sanktuarium św. Rity w godzinach 12-16.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

15 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Wiemy kto zaśpiewa na najważniejszych imprezach w regionie.

Program Dni Nysy 2024

Program Dni Nysy 2024

14 maja 2024  

Święto Miasta czeka nas w dniach 24-25 maja. W tym roku bawimy się w dwóch lokalizacjach – w Rynku i pod Halą Nysa. Muzycznymi gwiazdami będą Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

EFS Opolskie