Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
21 maja 2024
DRUKUJ

Porządek II
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 28 maja 2024 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2023 rok
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchylenia uchwały Nr I/10/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie
2) uchylenia uchwały Nr I/11/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie
3) uchylenia uchwały Nr I/13/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie
4) uchylenia uchwały Nr I/14/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie
5) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie
6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie
7) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie
8) powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie
9) zmiany uchwały Nr I/6/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie
10) zmiany uchwały Nr I/7/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nysie
11) zmiany uchwały Nr I/9/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie
12) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego
13) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Nysie
14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. 3 Maja w Nysie
15) zbycia prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargu oraz zmiany uchwały Nr LIII/811/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa
16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 29/58 w Nysie obręb Wróblewskiego)
17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
(dot. dz. nr 11/5 w Nysie obręb Śródmieście)
18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy
ul. Armii Krajowej nr 17, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
19) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek nr 820/10 , nr 820/11, nr 820/12 w Nysie obręb Radoszyn)
20) wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Komisji Mieszkaniowej
21) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
22) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040
8. Sprawy różne, wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej, 48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 11.

 

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 48-321 Niwnica, Niwnica 127

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja III”

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja III”

19 czerwca 2024  

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja III”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja III” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024. Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ II w Nysie przy ul. Franciszkańska 9. Więcej informacji poniżej:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024

Nazwa projektu
„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja III”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 760.00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Treningi pamięci
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania integracyjne
 • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Klub Senior+ III stanie się miejscem zapewniającym seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy poprzez realizację zadania nie będą czuli się wykluczeni ze sfery życia kulturowego, społecznego czy edukacyjnego. Zadanie przysłuży się do zwiększenia jakości usług świadczonych na rzecz osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa, przyczyni się do rozszerzenia bazy usług w dziedzinie polityki społecznej.  Działania takie jak: prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów, spotkania międzypokoleniowe, treningi pamięci, gry intelektualno-integracyjne, aktywność fizyczna, spotkania integracyjne, obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych zapewnią m.in. odpowiednie warunki do aktywnego starzenia się w społeczeństwie jak i doprowadzą do zaangażowania seniorów w życie środowiska lokalnego.

 

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

19 czerwca 2024  

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024. Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ II w Nysie przy ul. Kornela Ujejskiego 25. Więcej informacji poniżej:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024

Nazwa projektu
„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

DOFINANOWANIE
41 280.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
82 560.00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Zajęcia z fizjoterapeutą
 • Zajęcia z psychologiem
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania integracyjne
 • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Klub Senior+ II stanie się miejscem zapewniającym seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy poprzez realizację zadania nie będą czuli się wykluczeni ze sfery życia kulturowego, społecznego czy edukacyjnego. Zadanie przysłuży się do zwiększenia jakości usług świadczonych na rzecz osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa, przyczyni się do rozszerzenia bazy usług w dziedzinie polityki społecznej.  Działania takie jak: gry intelektualno-integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia z psychologiem, aktywność fizyczna, spotkania integracyjne, obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych zapewnią m.in. odpowiednie warunki do aktywnego starzenia się w społeczeństwie jak i doprowadzą do zaangażowania seniorów w życie środowiska lokalnego.

 

EFS Opolskie