Pogoda w Nysie

Niedziela 05.12.2021
Sabiny, Krystyny i Edyty
2°C
PM10 - 39 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
24 Listopad 2021
DRUKUJ

W dniu 1 grudnia br. o godzinie 9.00 odbędzie L Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek L
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 1 grudnia 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2022

6. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa dokonana przez Burmistrza Nysy.

7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie
2) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy
3) wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbięcice
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Saperskiej
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Poziomkowej, Grodkowskiej,
Zygmunta Kaczkowskiego, Franciszkańskiej, Augustyna Kordeckiego, Łąkowej, Alei Wojska Polskiego i Bramy Grodkowskiej
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej 9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regulice
10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny Mariacka 18/5)
11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 5/18 k.m. 67 w rejonie ul. Otmuchowskiej)
12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. użytkowy ul. Moniuszki 8/1U)
13) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemców (lok. przy ul. Boh. Warszawy 5/1U)
14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa

15) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
w Nysie
16) zmiany uchwały Nr X/178/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
17) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
18) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
19) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
20) zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
22) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
23) zmiany uchwały nr XXXII/492/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
24) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022
25) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2022
26) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2022
27) nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Várpalota na Węgrzech
28) w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/722/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania
w ramach budżetu obywatelskiego
29) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
30) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Kolejny raz startuje Budżet Obywatelski Gminy Nysa

Kolejny raz startuje Budżet Obywatelski Gminy Nysa

3 Grudzień 2021 r. /  

Od 3 grudnia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy. Wnioski przyjmowane będą do 13 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie Funkcjonowania Nowego Klubu Seniora

Rozpoczęcie Funkcjonowania Nowego Klubu Seniora

2 Grudzień 2021 r. /  

1 stycznia 2022 roku rusza trzeci klub seniora w Nysie, tym razem przy ul. Franciszkańskiej.

Postoje mammobusów w grudniu

Postoje mammobusów w grudniu

2 Grudzień 2021 r. /  

Droga mamo, babciu, ciociu, siostro… Zadbaj o siebie i zbadaj się. Do Nysy mammobus ponownie zawita w dniu 8 grudnia.

Nowy plan na stadion “Stali”

Nowy plan na stadion “Stali”

1 Grudzień 2021 r. /  

Przyszłość „Stadionu Stali” w centrum Nysy od jakiegoś czasu budzi emocje wśród mieszkańców, którzy podzielili się na tych stających w obronie utrzymania jego funkcji sportowo – rekreacyjnej i tych, którzy widzą na tym terenie jeszcze inne możliwość. Dziś na sesji Rady Miejskiej w Nysie przedstawiony został nowy pomysł łączący obie te grupy.

EFS Opolskie