Pogoda w Nysie

Środa 10.08.2022
Borysa, Filomeny i Wawrzyńca
18°C
PM10 - 21 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
24 listopada 2021
DRUKUJ

W dniu 1 grudnia br. o godzinie 9.00 odbędzie L Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek L
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 1 grudnia 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2022

6. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa dokonana przez Burmistrza Nysy.

7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie
2) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy
3) wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbięcice
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Saperskiej
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Poziomkowej, Grodkowskiej,
Zygmunta Kaczkowskiego, Franciszkańskiej, Augustyna Kordeckiego, Łąkowej, Alei Wojska Polskiego i Bramy Grodkowskiej
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej 9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regulice
10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny Mariacka 18/5)
11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 5/18 k.m. 67 w rejonie ul. Otmuchowskiej)
12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. użytkowy ul. Moniuszki 8/1U)
13) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemców (lok. przy ul. Boh. Warszawy 5/1U)
14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa

15) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
w Nysie
16) zmiany uchwały Nr X/178/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
17) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
18) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
19) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
20) zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
22) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
23) zmiany uchwały nr XXXII/492/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
24) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022
25) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2022
26) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2022
27) nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Várpalota na Węgrzech
28) w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/722/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania
w ramach budżetu obywatelskiego
29) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
30) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Festiwal Filmów Militarnych

Festiwal Filmów Militarnych

10 sierpnia 2022  

28 sierpnia w Bastionie św. Jadwigi odbędzie się Festiwal Filmów Militarnych.

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

10 sierpnia 2022  

Kolejna gratka dla melomanów w Nysie. Do naszego miasta po raz kolejny zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. Kolekcjonerzy już dziś powinni zapisać termin w kalendarzu. Znów będzie można znaleźć prawdziwe muzyczne perełki.

Daria Zawiałow w Hali Nysa!

Daria Zawiałow w Hali Nysa!

10 sierpnia 2022  

Kolejna topowa polska gwiazda wystąpi w obiekcie przy ul. Sudeckiej. Już jesienią w Hali Nysa zobaczymy Darię Zawiałow, jedną z najzdolniejszych artystek młodego pokolenia.

Okresowe zamknięcie drogi krajowej nr 41 (Wierzbięcice i Lipowa)

Okresowe zamknięcie drogi krajowej nr 41 (Wierzbięcice i Lipowa)

9 sierpnia 2022  

MZK w Nysie sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.08.2022 (czwartek) wszystkie autobusy do Lipowej i Wierzbięcic będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy (drogą techniczną). Natomiast w dniu 12.08.2022 (piątek) autobusy linii nr 3 na odcinku Niwnica – Lipowa nie będą kursowały między godziną 8:30 a 12:30.

EFS Opolskie