Pogoda w Nysie

Sobota 09.12.2023
Wiesława, Leokadii i Joanny
0°C
PM10 - 68 μg/m3
Stan powietrza - Umiarkowany
Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
18 stycznia 2023
DRUKUJ

Porządek LXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 25.01.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy:
1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2023 rok
2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2023 rok
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
2) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023
3) zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
4) zmiany uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/975/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu
6) zmiany uchwały nr XXVII/429/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
7) określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
8) zmiany uchwały nr XXVII/426/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 5/19 k.m. 67 w rej. ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn)
11) uchylenia uchwały Nr LVI/861/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
12) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (działki położone w rej. Górna Wieś)
13) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskiej w Nysie
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
16) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Porządek obrad LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

8 grudnia 2023  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 20 grudnia 2023 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 418

Nyska Kronika Filmowa – odc. 418

8 grudnia 2023  

Dziś głównym tematem kroniki będzie planowana likwidacja bezpośredniego połączenia kolejowego Nysa-Wrocław. Będzie również o trzecim moście w mieście i nowym komendancie Straży Miejskiej.

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 grudnia 2023  

Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1632 O obejmującej budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę i rozbudowę o kładkę rowerową.

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

6 grudnia 2023  

Po rozpatrzeniu protestów, przedstawiamy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

EFS Opolskie