Pogoda w Nysie

Niedziela 29.01.2023
Zdzisława, Franciszka i Józefa
0°C
PM10 - 17 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
18 stycznia 2023
DRUKUJ

Porządek LXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 25.01.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy:
1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2023 rok
2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2023 rok
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
2) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023
3) zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
4) zmiany uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/975/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu
6) zmiany uchwały nr XXVII/429/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
7) określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
8) zmiany uchwały nr XXVII/426/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 5/19 k.m. 67 w rej. ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn)
11) uchylenia uchwały Nr LVI/861/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
12) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (działki położone w rej. Górna Wieś)
13) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskiej w Nysie
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
16) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26 stycznia 2023  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie.

EFS Opolskie