Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
22 września 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXX
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 września 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
4) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
5) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi
6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 116/3 k.m. 3 poł. w Jędrzychowie)
7) zbycia prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 230/3 i nr 230/4 k.m. 1 poł. we wsi Radzikowice)
8) zmiany uchwały nr XXXVI/581/21 z dnia 31 marca 2021r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa
9) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 294 obręb Wróblewskiego)
10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (TAURON Dystrybucja S.A. działki Niwnica)
11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działki Jędrzychów)
12) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działka Goświnowice)
13) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działki Jędrzychów, Radoszyn)
14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PKP S.A. działka Nysa obręb Śródmieście)
15) uchwalenia „Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Gminy Nysa na lata 2023-2030”
16) przyjęcia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
17) zmiany uchwały Nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
18) uchylenia uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
19) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
20) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
21) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
22) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego
6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2022 r.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie bezpłatnego przekazania rodzinie repatriantów w drodze darowizny części wyposażenia lokalu mieszkalnego zakupionego ze środków z budżetu państwa, przyznanych Gminie Nysa na podstawie porozumienia nr 7/2023 z dnia 14 marca 2023 roku zawartego z Wojewodą Opolskim
8. Sprawy różne, wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

21 czerwca 2024  

Zapraszamy na kolejne filmowe podsumowanie tygodnia. Z kamerą odwiedziliśmy pchli targ oraz Nyski Dom Kultury gdzie odbywały się Dni Seniora. Powiemy też o rozpoczęciu sezonu na kąpielisku miejskim oraz o absolutorium dla Burmistrza Nysy.

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

21 czerwca 2024  

W dniach 24 maja oraz 4 i 14 czerwca br. uczniowie ukraińscy i polscy wyróżniający się postawą społeczną uczestniczyli w wycieczkach finansowanych przez firmę Umicore. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 150 uczniów. To już czwarta seria wycieczek integracyjnych realizowanych od wiosny 2022 r., których celem jest poznawanie ciekawych zakątków naszej Ojczyzny, ale także poznawanie się nawzajem.

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej, 48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 11.

 

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 48-321 Niwnica, Niwnica 127

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

EFS Opolskie