Porządek obrad LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
24 stycznia 2024
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 31 stycznia 2024 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31 stycznia 2024 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Miejskiej

3) przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Miejskiej

4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku 2023

6. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy:

1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2024 rok

2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2024 rok

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej

3) nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej

4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 40 i 470 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)

5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 910 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)

6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 7/16, 7/18 i 8/3 poł. w Nysie, obręb Dolna Wieś)

7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 852 poł. w Jędrzychowie)

8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/26 poł. w Nysie obręb Radoszyn)

9) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa

10) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2024-2030

11) uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Nysa na lata 2024 – 2030

12) programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Nysa

13) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030

14) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026

15) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

16) określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

17) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok

19) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040

20) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie

21) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie

22) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy

23) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

24 lipca 2024  

Starosta Nyski zawiadamia, że 17.07.2024 r. na wniosek Burmistrza Nysy została wydana decyzja nr 3/24 (znak sprawy AB.6744.2.2024.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Skorochowie”, usytuowanej na obszarze: gminy Nysa, jednostka ewidencyjna – Nysa – obszar wiejski, obręb Skorochów.

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

24 lipca 2024  

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  w ramach Partnerstwa gmin Nysa, Głuchołazy, Otmuchów oraz powiatów Nyskiego i Prudnickiego i  do wypełnienia poniższej ankiety, dotyczącej przemieszczania się mieszkańców tychże gmin.

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

23 lipca 2024  

Informujemy mieszkańców oraz turystów, że w najbliższą sobotę 27 lipca 2024 r. na Rynku w Nysie odbędzie się uroczysty przemarsz wraz z apelem historycznych wojsk uczestniczących w obchodach Dni Twierdzy Nysa 2024. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników przemarszu oraz zgromadzonej publiczności zostanie czasowo zamknięty ruch samochodowy i parking w centralnej części Rynku.

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

23 lipca 2024  

Zapraszamy na kolejny koncert na Placu Paderewskiego.

EFS Opolskie