Pogoda w Nysie

Wtorek 30.05.2023
Ferdynanda, Karola i Jana
13°C
PM10 - 29 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Praca w Urzędzie Miasta

Praca w Urzędzie Miasta

Kategoria: Aktualności, Komunikat
21 lipca 2022
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Finansowym w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy,
 2. doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z niżej wymienionym zakresem zadań,
 3. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja pracy polegająca w szczególności na:

a) inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie;

b) bieżącym monitorowaniu zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności oraz ich odpowiednim stosowaniu;

c) aktywnej współpracy z poszczególnymi stanowiskami pracy Wydziału Finansowego oraz pozostałymi wydziałami tutejszego Urzędu;

d) przestrzeganiu terminowego załatwiania spraw, wszelkich instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Nysie i dyscypliny pracy;

e) okresowym przeglądzie (co najmniej raz na kwartał) prowadzonych akt spraw w celu wychwycenia zaistniałych nieprawidłowości;

f) przestrzeganiu i doskonaleniu obowiązującego obiegu dokumentacji oraz doskonaleniu systemu ZSI Urząd.NT;

g) kompletowaniu, przechowywaniu i zabezpieczaniu akt oraz dokumentów;

h) właściwej obsłudze i zabezpieczeniu dostępu danych objętych systemem komputerowym;

i) przygotowywaniu i przekazywaniu akt do archiwum.

2. Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń dla:

a) osób zatrudnionych w ramach współpracy z Urzędem Pracy;

b) inkasentów podatków i opłaty skarbowej;

c) osób pobierających diety radnych i sołtysów;

d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

e) osób które mają przyznane stypendia np.: naukowe, mieszkaniowe i sportowe;

f) osób powołanych na ćwiczenia wojskowe – świadczenie pieniężne rekompensujące utracone dochody ze stosunku pracy;

g) innych osób którzy mają wypłacane środki z innego tytułu niż umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło.

3. W zakresie płac (zakres prac podzielony na dwa stanowiska-odrębne pismo):

a) sporządzanie listy płac dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło;

b) współpraca z wydziałami/biurami/samodzielnymi stanowiskami na odcinku tworzenia właściwej dokumentacji płacowej;

c) kompletowanie oświadczeń i deklaracji zgody od osób w zakresie potrąceń z list płac;

d) dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie zajęcia komorniczego, korespondencja z komornikami;

e) wypłacanie świadczeń socjalnych na podstawie otrzymanej dokumentacji;

f) naliczanie i uzgadnianie (z drugim stanowiskiem ds. płac) wartości potrąceń wg list płac w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych w tym:

g) miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

h) składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne;

i) pozostałych zobowiązań pracowniczych.

j) eksport przelewów z wygenerowanych list płac do systemu bankowego;

k) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków;

l) przygotowywanie danych dla wydziałów merytorycznych do sporządzania tzw. metryczek (rotacyjne ze współpracownikiem).

m) w module EWKA:

  • księgowanie metryczek;
  • rozksięgowywanie list płac na poszczególne składniki płacowe i potrącenia;
  • uzgadnianie transakcji w zakresie wypłaty wynagrodzeń na:
 • koncie 130 wydatki – zgodność do § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140
  w korespondencji z kontami zespołu „4”;
 • kontach 225, 229, 231, 240;

n) coroczne generowanie i drukowanie kart wynagrodzeń;

4. W zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

a) prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych wg obowiązujących przepisów ZUS;

b) naliczanie zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zmiany danych osoby ubezpieczonej,

d) zgłoszenia danych członków rodzin, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych;

e) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i wypadkowych;

f) dokonywanie korekt rozliczeń składek ZUS;

g) sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika (ZUS RMUA);

h) sporządzanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych pracowników;

i) kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;

j) wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa (np. Rp-07).

5. Prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw płacowych.

6. W zakresie dokumentacji dotyczącej pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych o których mowa w pkt 2 i 3 sporządzanie:

a) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT- 11 oraz przekazywanie ich w ustawowych terminach do Urzędów Skarbowych;

b) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C;

c) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R;

d) oraz innych dokumentów jeżeli wynika to z przepisów.

Doręczanie w/w dokumentów adresatom i właściwym miejscowo Urzędom Skarbowym w ustawowych terminach.

7. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

8. Sporządzanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów celem ich realizacji.

9. Przestrzegania dokonywania terminowych płatności.

10. Pracownicze plany kapitałowe (PPK).

11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie w zakresie przygotowywania dokumentacji i występowania z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń za pośrednictwem portalu sprawozdawczego i innych sprawozdań, zestawień i raportów.

13. Współpraca z innymi stanowiskami pracy przy sporządzaniu wszelkich sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

14. Księgowanie wyciągu bankowego – „Rachunek płacowy” z dnia w którym zostały wypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę Urzędu Miejskiego w Nysie.

15. Obsługa systemu PROTON – elektroniczny obieg dokumentów.

16. W zakresie kontroli wewnętrznej ściśle przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

17. Przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności, między innymi ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

18. Inicjowanie zmian w wewnętrznych uregulowaniach Urzędu Miejskiego w Nysie, a dot. Wydziału Finansowego.

19. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonywanych obowiązków.

20. Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikłych z potrzeb Wydziału Finansowego i Urzędu Miejskiego, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki:

 • przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Aplikacja powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022  poz. 530).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
  z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
 • 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
 • 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
 • 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
 • 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 • 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

 

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Porządek obrad VII Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

Porządek obrad VII Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

30 maja 2023  

W dniu 31 maja 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się VII Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie.

Przerwa w dostawie ciepła w dniu 6 czerwca

Przerwa w dostawie ciepła w dniu 6 czerwca

29 maja 2023  

NEC Nysa informuje, że w związku z planowanym przeprowadzeniem prac remontowych w centralnym źródle ciepła, w dniu 06.06.2023 r. w godzinach od 7.00 do 24.00 nastąpi wstrzymanie dostawy ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców naszego miasta.

Kalendarz imprez na czerwiec

Kalendarz imprez na czerwiec

29 maja 2023  

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez kulturalnych na czerwiec. Warto sprawdzić co przygotowały m.in. Nyski Dom Kultury, miejska biblioteka czy Muzeum Powiatowe w Nysie.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 390

Nyska Kronika Filmowa – odc. 390

26 maja 2023  

Dziś powiemy o dużym sukcesie siatkarek nyskiej Akademii, Letniej Gali Tańca w Nyskim Domu Kultury i naborach do akademii Polonii Nysa. Będzie także o kolejnym pięknym koncercie studentów i wykładowców nyskiej Uczelni.

EFS Opolskie