Pogoda w Nysie

Piątek 12.08.2022
Innocentego, Lecha i Euzebii
14°C
PM10 - 22 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Kategoria: Aktualności
10 grudnia 2021
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:
1) – dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
– dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
– dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
2) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Organizacja stanowiska pracy,
a) udział w opracowaniu planów pracy dla USC,
b) bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami prawa oraz ich odpowiednie stosowanie,
c) bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności,
d) okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych zaległości,
e) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
f) przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum,
g) właściwa obsługa i zabezpieczenie dostępu danych objętych systemem komputerowym,
2) Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego:
a) prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
b) prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
c) prowadzenie spraw o obywatelstwie polskim,
d) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk,
e) prowadzenie spraw zmierzających do wydania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów wyznaniowych,
f) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
g) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczenia o stanie cywilnym,
h) rejestracja małżeństw,
i) rejestracja zgonów,
j) rejestracja urodzenia dziecka,
k) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
l) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
m) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi,
n) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
o) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
p) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (odpisy skrócone i zupełne urodzenia, małżeństwa, zgonu),
q) sporządzanie metryk sprawy do nowo rozpoczętych spraw administracyjnych i metryk na potrzeby czynności materialno-technicznych,
r) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
s) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego,
t) organizowanie uroczystości udzielania ślubów,
u) obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
v) współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego,
w) prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki:
– przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
– obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
– należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
– przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
– przestrzeganie dyscypliny pracy,
– dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.

Aplikacja powinna zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

11 sierpnia 2022  

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. O godz. 11.00 władze samorządowe złożą kwiaty i znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rynku.

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

11 sierpnia 2022  

20 sierpnia z bogatym programem wraca święto słonecznika w Kępnicy. Będzie m.in. przejażdżka ciuchcią, piłkarski turniej młodzików, a także korowód dożynkowy i koncerty disco polo. Zabawa potrwa do białego rana.

Festiwal Filmów Militarnych

Festiwal Filmów Militarnych

10 sierpnia 2022  

28 sierpnia w Bastionie św. Jadwigi odbędzie się Festiwal Filmów Militarnych.

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

10 sierpnia 2022  

Kolejna gratka dla melomanów w Nysie. Do naszego miasta po raz kolejny zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. Kolekcjonerzy już dziś powinni zapisać termin w kalendarzu. Znów będzie można znaleźć prawdziwe muzyczne perełki.

EFS Opolskie