Pogoda w Nysie

Wtorek 25.01.2022
Pawła, Miłosza i Elwiry
2°C
PM10 - 33 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Kategoria: Aktualności
10 grudnia 2021
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:
1) – dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
– dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
– dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
2) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Organizacja stanowiska pracy,
a) udział w opracowaniu planów pracy dla USC,
b) bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami prawa oraz ich odpowiednie stosowanie,
c) bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności,
d) okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych zaległości,
e) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
f) przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum,
g) właściwa obsługa i zabezpieczenie dostępu danych objętych systemem komputerowym,
2) Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego:
a) prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
b) prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
c) prowadzenie spraw o obywatelstwie polskim,
d) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk,
e) prowadzenie spraw zmierzających do wydania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów wyznaniowych,
f) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
g) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczenia o stanie cywilnym,
h) rejestracja małżeństw,
i) rejestracja zgonów,
j) rejestracja urodzenia dziecka,
k) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
l) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
m) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi,
n) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
o) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
p) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (odpisy skrócone i zupełne urodzenia, małżeństwa, zgonu),
q) sporządzanie metryk sprawy do nowo rozpoczętych spraw administracyjnych i metryk na potrzeby czynności materialno-technicznych,
r) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
s) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego,
t) organizowanie uroczystości udzielania ślubów,
u) obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
v) współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego,
w) prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki:
– przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
– obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
– należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
– przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
– przestrzeganie dyscypliny pracy,
– dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.

Aplikacja powinna zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

24 stycznia 2022  

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) została sponsorem tytularnym naszej drużyny siatkarskiej. Drużyna nosi teraz nazwę PSG Stal Nysa.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

21 stycznia 2022  

Dziś powiemy o kolejnym zatruciu czadem w Nysie. Tym razem do groźnego zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Warszawy. Będzie także o nowym wozie dla nyskich strażaków, zajęciach dla dzieci i dorosłych na krytej pływalni oraz kolejnej edycji Biegu Nyskiego, który wraca pod Halę Nysa. U nas także kolejne ostrzeżenie przed internetowymi naciągaczami, którzy obiecują 300 zł w zamian za szczepienie na Covid.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21 stycznia 2022  

Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z okazji tych jakże wyjątkowych dni Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia.

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

21 stycznia 2022  

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

EFS Opolskie