Pogoda w Nysie

Niedziela 29.01.2023
Zdzisława, Franciszka i Józefa
0°C
PM10 - 17 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Praca w Urzędzie Stanu Cwyilnego

Praca w Urzędzie Stanu Cwyilnego

Kategoria: Aktualności, Komunikat
17 listopada 2021
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

1) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,

2) doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie własnych planów pracy,
 • bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami prawa oraz ich odpowiednie stosowanie,
 • bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności,
 • okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych zaległości,
 • właściwa obsługa i zabezpieczenie dostępu do danych objętych systemem komputerowym,

Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego:

 • migrowanie aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 • wnioskowanie do innych USC o migrację aktów urodzeń, małżeństw, zgonów w celu dokonania  dalszych czynności z zakresu stanu cywilnego (zlecenia),
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • sporządzanie protokołów do bieżącej rejestracji dziecka oraz projektów aktów urodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowywanie zaświadczeń o nadaniu  numeru PESEL,
 • sporządzanie protokołów uznania/lub odmowy uznania ojcostwa i podejmowanie dalszych czynności w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola rejestru uznań ojcostwa w Systemie Rejestrów Państwowych,
 • sporządzanie projektów decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka,
 • dokonywanie czynności materialno-technicznych mogących wynikać z podejmowanych zadań w zakresie stanu cywilnego zakończonych przygotowaniem projektu  wzmianek lub dodaniem  przypisków do aktów stanu cywilnego,
 • uczestniczenie przy organizacji uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • zakładanie, prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz systematyczne ich przekazywanie do archiwum usc,
 • uzupełnianie akt zbiorowych dokumentami przekazywanymi przez organy państwowe, a które mają wpływ na zmianę treści lub status aktu stany cywilnego (orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, oświadczenia składane na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego, notatki urzędowe i protokoły, odpisy zupełne oraz inne dokumenty, których treść zmienia treść/status aktu stanu cywilnego),
 • rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków, poprzezkancelarię Urzędu Miejskiego,
 • sporządzanie metryk sprawy z zakresu czynności materialno-technicznych,
 • naliczanie dotacji na zadania zlecone na podstawie sporządzonych raportów z Systemu Rejestrów Państwowych,
 • współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego i innymi instytucjami,
 • obsługa aplikacji ŹRÓDŁO i PESEL w zakresie rejestracji, zleceń, raportów,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikłych z potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miejskiego, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki:
 • przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 25 listopada 2021 r.

Aplikacja powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

 

 

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26 stycznia 2023  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie.

EFS Opolskie