Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy

Data publikacji: 27 stycznia 2021

PF.062.3.2016Nysa, 28.10.2016r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Nysa

zawiadamia o:

podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr XXVI/383/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa będzie obejmował obszar rewitalizacji, wyznaczony uchwałą Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Nysa, który tworzą: Centrum miasta, tereny poprzemysłowe po Fabryce Samochodów Dostawczych, Kąpielisko Miejskie przy ul. Ujejskiego oraz teren fortów (Obwałowania Wysokie).

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia, tj. obszarze zdegradowanym. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty rewitalizacyjne przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia całej społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.