Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 17 sierpnia 2023

Forma konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej

W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, ze zm.) podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja może pobudzić do życia dany obszar miasta, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną i poprawić jakość życia mieszkańców. Mając na uwadze art. 6 ust 3 i ust. 7 ustawy o rewitalizacji prezentujemy Państwu ostatnią z przeprowadzonych form konsultacji społecznych.

Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa w postaci karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, realizowane było w dniach od 15.07.2023 r. do 14.08.2023 r.

Wypełnione formularze można było dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu.

W trakcie trwania konsultacji społecznych od 15.07.2023 do 14.08.2023 wpłynęło 9 uwag w formie elektronicznej. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione a dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa został odpowiednio poprawiony i uzupełniony. Poniżej ujęto zgłoszone uwagi wraz z informacją dotyczącą sposobu odniesienia się do tych uwag.

Lista uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa zgłoszona w formie papierowej lub elektronicznej

 

Lp. Treść uwagi Podmiot zgłaszający Sposób odniesienia się do uwagi
1. Z uwagi na zgodność z dokumentami projektowymi należy dokonać zmiany tytułu w kracie nr 9 z „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z parkingiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szlak Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C z parkingiem w poziomie parteru i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie”. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
2. Z uwagi na zgodność z dokumentami projektowymi należy dokonać zmiany szacowanej wartości przedsięwzięcia w kracie nr 9 z kwoty 34 000 000,00 zł na 40 080 424,37 zł. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
3. W tytule mapy nr 12. Należy poprawić błędnie użyty wyraz „zakoszarowania” i zamienić go na „zagospodarowania”. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
4. W tabeli 21. Harmonogram realizacji programu rewitalizacji w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, błędnie (40 000,00 zł) podano wartość przedsięwzięcia nr 22. Budowa zielonej klasy przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie wraz z wyposażeniem. Właściwy koszt to 100 000,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Uwaga została uwzględniona
5. W zakresie zgodności projektu zmiany GPR Nysa z planem zagospodarowania przestrzennego województwa w projekcie dokumentu proponujemy wykazać spójność z aktualną zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjętego uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.).

Projekt dokumentu można uzupełnić o nowy rozdział odnoszący się do powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi w skali regionalnej. W zakresie zgodności z planem województwa należy odnieść się do zasad, celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w planie województwa, wskazując na ich realizację przez ustalone w GPR Nysy cele i kierunki rewitalizacji oraz wprowadzone projektowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Dodatkowo należy wykazać, że zdiagnozowany obszar zdegradowany i wyznaczony obszar rewitalizacji wpisują się w ustalone w planie województwa obszary funkcjonalne.

Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
6. W zakresie zgodności projektu zmiany GPR Nysy ze strategią rozwoju województwa po analizie projektu GPR dla gminy Nysa stwierdzono brak odniesień do regionalnych dokumentów  strategicznych. Zwraca się zatem uwagę na potrzebę uzupełnienia projektu GPR o informacje potwierdzające jego spójność z celami Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
7. W zakresie nazewnictwa w projekcie GPR’u należy poprawić skrót dotyczący Innego Instrumentu Terytorialnego – poprawny skrót IIT (zamiast ITT). Dodatkowo błędnie stosowana jest nazwa Fundusze dla Opolskiego 2021-2027 (FEO). Poprawna nazwa programu regionalnego to: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) – należy poprawić w całości dokumentu. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
8. W GPR opisano proces zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT. Z uwagi na trwające wciąż konsultacje społeczne GPR’u Nysy w dniach 15.07.2023 r. do 14.08.2023 r. dokument powinien zostać zaktualizowany w tym zakresie. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona
9. Na stronie 243 dokumentu GPR wskazano błędny numer Zarządzenia Burmistrza Nysy w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji. Jest 835/2020 a powinno być 834/2020. Gmina Nysa Uwaga została uwzględniona

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl

Z up. BURMISTRZA

   Piotr Bobak

    SEKRETARZ MIASTA