Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 10 sierpnia 2023

Forma konsultacji: spacer studyjny

 W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, ze zm.) podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja może pobudzić do życia dany obszar miasta, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną i poprawić jakość życia mieszkańców. Mając na uwadze art. 6 ust 3 i ust. 7 ustawy o rewitalizacji prezentujemy Państwu kolejną z przeprowadzonych form konsultacji społecznych.

Do udziału w spacerze zaproszono wszystkich interesariuszy rewitalizacji poprzez obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 5 lipca 2023 r., uzupełnione 20 lipca 2023 r.

Spacer studyjny rozpoczął się od zbiórki uczestników w holu Urzędu Miejskiego w Nysie o godz. 9.00. W początkowym etapie spaceru uczestniczyło 6 osób – pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie. Scenariusz spaceru zakładał dodatkowo rozmowy z mieszkańcami i interesariuszami napotkanymi na trasie.

Pierwszym miejscem odwiedzonym w trakcie spaceru były przestrzenie podwórkowe w rejonie Rynku w Nysie (Wyzwolenia – Miarki – Tkacka – Rynek, Biskupa Jarosława – Kądziołki – Wałowa). W tym miejscu przeprowadzono dodatkowo rozmowę z napotkanym mieszkańcem. W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Gminy Nysa) do realizacji przewidziano przedsięwzięcie „metamorfozy nyskich podwórek”. Zakłada się modernizację przestrzeni podwórkowych pod kątem poprawy funkcjonalności, estetyki, ochrony środowiska i potrzeb społecznych. Gmina Nysa zamierza zmodernizować 10 podwórek w perspektywie 2030 r. Rozmowa z mieszkańcem ukazała, że mieszkańcy sąsiadujących z podwórkami wspólnot mają rozbieżne spojrzenie na funkcje jakie mają pełnić podwórka. Inne potrzeby mają osoby starsze, inne rodziny z dziećmi. Mieszkaniec wskazał również na występowanie konfliktów pomiędzy mieszkańcami wspólnot oraz najemcami lokali użytkowych. Związane one są między innymi z lokalizacją na terenie podwórka pojemników na odpady oraz zajmowaniem miejsc parkingowych.

Rewitalizując przestrzenie podwórek należy uporządkować kwestię parkowania – prawdopodobnie miejsc parkingowych jest za mało w stosunku do potrzeb. Należy także zwrócić uwagę na relacje społeczne panujące w obrębie śródmiejskich przestrzeni mieszkaniowych, celem wzmocnienia więzi sąsiedzkich.

Kolejnym punktem na trasie spaceru był skwer zieleni przy tężni solankowej w Nysie (ul. Emilii Gierczak). Było to miejsce, w którym poruszono kwestie jakości i dostępności do terenów zielonych. Uczestnicy spaceru zwrócili uwagę, że w przestrzeni śródmiejskiej zostało już zrealizowanych sporo inwestycji. Oczekuje się przy tym realizacji kolejnych przedsięwzięć w Parku Miejskim, które pozwolą na rozwój i kształtowanie oferty spędzania wolnego czasu. Zauważono przy tym, iż problemem jest brak odpowiedniego powiązania terenów zielonych oraz innych atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu z systemem dróg i ścieżek rowerowych. Bariery występują w szczególności w przestrzeni śródmiejskiej, która jest mocno zabudowana, co utrudnia stworzenie sieci tras rowerowych.

Około godziny 10.00 uczestnicy spaceru dotarli do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Bohaterów Warszawy w Nysie. W tym miejscu spotkali się z kierownikiem placówki oraz seniorami korzystającymi z oferty ośrodka. W GPR Gminy Nysa zaplanowano modernizację i rozbudowę Dziennego Domu Pobytu. Projekt zakłada stworzenie warunków do aktywności seniorów oraz zapewnienia kompleksowej opieki i terapii seniorów poprzez polepszenie standardu infrastruktury i zwiększenie dostępności. Uczestnicy spaceru zostali oprowadzeni po obiekcie. Na parterze obiektu znajduje się kuchnia, która wydaje posiłki nie tylko uczestnikom zajęć, lecz również osobom z zewnątrz. Praca w kuchni ze względu na ograniczenia lokalowe jest mało komfortowa. Pracownicy kuchni w rozmowie z uczestnikami spaceru podkreślali, iż bardzo liczą na zrealizowanie inwestycji. W podobnym tonie wypowiadali się seniorzy, którzy są podopiecznymi ośrodka. Seniorzy podkreślali, że DDP jest dla nich jak drugi dom.  Placówka jest obecnie zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Nie spełnia również standardów dostępności. Ogranicza to korzystanie z usług ośrodka przez osoby mające trudności w przemieszczaniu się. Większość zajęć odbywa się bowiem na piętrze obiektu, który nie jest wyposażony w windę. Latem korzysta się z ogrodu. Niewątpliwym atutem obiektu jest lokalizacja w centrum miasta, a także duża przestrzeń zielona wokół budynku. Oczekuje się, iż inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 2 – 3 lat.

Ostatnim punktem spaceru było miejsce, w którym docelowo powstać ma nowa inwestycja mieszkaniowa. Przy ul. Szlak Chrobrego zakłada się utworzenie osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestnicy spaceru podkreślili, iż atutem Nysy w wymiarze mieszkaniowym jest zwarta zabudowa miasta z licznymi terenami zielonymi, co odróżnia ją od większych miast. Konieczne jest przy tym inwestowanie w rozwiązania sprzyjające integracji przestrzennej, takie jak ścieżki rowerowe. Zatrzymanie młodych mieszkańców w Nysie należy traktować jako szczególne wyzwanie rozwoju, w tym również rewitalizacji Nysy.

W tym miejscu około godziny 11.00 spacer studyjny zakończono.

W trakcie spaceru nie złożono uwag do protokołu.

 

 

Mapa trasy spaceru studyjnego z 2 sierpnia 2023 r.

Z up. Burmistrza

Marek Rymarz

Z-ca Burmistrza