KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Data publikacji: 8 maja 2023

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.

Uchwałą Nr XXXII/481/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa oraz zmieniony Uchwałą NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r.

Uchwałą Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. Gmina Nysa przystąpiła do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Nysa).

Aktualizacja dokumentu GPR Nysa realizowana jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji.

W ramach opracowywanego dokumentu zostanie zamieszczona zaktualizowana lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny spełniać następujące warunki:

  1. położenie na obszarze rewitalizacji,
  2. związek z wyznaczonymi wstępnymi celami GPR:

Cel 1. Zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji.

Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel 3. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

  1. wykonalność techniczną i organizacyjną, potwierdzoną kompletnością informacji wymaganych do ujawnienia w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysy powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej w rundzie aplikacyjnej 2021-2027, a w szczególności ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

W związku z powyższym zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach. Zapraszamy także wszystkich innych interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 2 ust 2 oraz podmioty społeczno-gospodarcze wymienione w art. 36 ust. 8 pkt 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wypełnioną kartę projektu można składać w terminie do 31 maja 2023r.:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz