Karty projektów rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy.

W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych czy też kulturalnych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Nysy powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków Unii Europejskiej w rundzie aplikacyjnej 2014-2020 a w szczególności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

W związku z powyższym zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach.

Wypełnioną kartę projektu można składać w terminie do 27 października 2016r.:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.