Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

OGŁOSZENIE
Burmistrz Nysy
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji odnośnie proponowanego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.

Formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r. w formie:
1.    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

2.    badań ankietowych, które będą prowadzone w okresie od 10.09.- 10.10.2016 r. poprzez wywiady telefoniczne, ankiety internetowe;
3.    spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 20.09.2016 r. o godzinie 14:00 – rozpoczęcie pod Urzędem Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.
4.    spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji – warsztatów – umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. o godzinie 15:00 w sali 200 Urzędu Miejskiego w Nysie;

Harmonogram konsultacji:
Konsultacje odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin Forma konsultacji Grupa interesariuszy
10.09.- 10.10.2016 r. Badania ankietowe mieszkańcy gminy/interesariusze rewitalizacji
10.09.- 10.10.2016 r. Zgłaszanie uwag w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa
20.09.2016 r. o godzinie 14:00 Spacer studyjny
28.09.2016 r. o godzinie 15:00 Warsztaty

Materiał informacyjny, tj.: projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa wraz z mapą, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 10 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
•    z datą wpływu przed dniem 10 września 2016 r. i po godz. 16:00 w dniu 10 października 2016 r.,
•    niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
•    przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów).

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Konsorcjum firm:

  • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. A. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
  • LIDER PROJEKT Sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań

kontakt: nysa@instytut-ipc.pl, tel. +48 71 79 49 249

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl