Konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 6 lipca 2023
IR.PF.062.1.2023 Nysa, 05.07.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z  art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40, 572, ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LXVIII/1020/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Gminy Nysa), który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 15.07.2023 r. do dnia 14.08.2023 r. do godz. 15.00 w następujących formach:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag do protokołu, które odbędzie się w dniu 25.07.2023 r.
 2. Spacer studyjny z udziałem interesariuszy rewitalizacji, z możliwością składania uwag do protokołu, który odbędzie się w dniu 2.08.2023 r., godz. 9:00.
 3. Zbieranie uwag  w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa w postaci karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w dniach od 15.07.2023 r. do 14.08.2023 r. godz. 15.00.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Materiał informacyjny, formularz konsultacyjny oraz formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa będą dostępne od dnia
14 lipca 2023 r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: https://nysa.eu/program-rewitalizacji-nysy/

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 • zgłoszone poza terminem przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem ( w formie elektronicznej lub skanu, za wyjątkiem uwag ustnych do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego i spaceru studyjnego)
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji oraz formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (za wyjątkiem uwag, zgłoszonych ustnie do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego i spaceru studyjnego).

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

kontakt: m.karlowski@instytut-ipc.pl, tel. +48 606 395 729

Załączniki:

 1. Formularz konsultacyjny
 2. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w postaci karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 40 80 500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, na  adres e-mail: iod@www.nysa.pl, lub adres siedziby Administratora.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji procedury konsultacji społecznych w procesie opracowania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit,
  c unijnego rozporządzenia RODO, w celu realizacji zadań związanych z:
 1. Konsultacjami społecznymi w procesie opracowywania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie zadania niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego w związku z ustawą o rewitalizacji (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.),
 2. W celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania o którym mowa w pkt. 4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w RODO.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m. in dostawcy IT.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

[1]Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

BURMISTRZ  NYSY

Kordian Kolbiarz