Konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 2 lutego 2021
IR.PF.062.1.2021 Nysa, 02.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

 

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11) w związku z uchwałą nr XXXIV/530/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 stycznia  2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

ogłaszam
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących uzupełnienia o jeden projekt pn. „Aktywna strefa sportu i rekreacji Gminnego Centrum Wsparcia III sektora w Nysie”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w zakresie braku kompleksowo zagospodarowanych ogólnodostępnych stref aktywności i rekreacji, dekapitalizacji istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz niskiej estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie miasta a także ujęcia w dokumencie innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających naborowi wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – planowany nabór wniosku maj 2021 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 02.02.2021 r. do dnia 04.03.2021 r. do godz. 15.00 w następujących formach:

 1. Wywiad w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa – 10.02.2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wywiad zostanie umieszczony do odsłuchania na stronie internetowej https://nysa.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl
 2. Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – spotkanie online, w celu omówienia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa a także zebranie uwag, opinii i propozycji – 15.02.2021 r., godz. 12:00, za pomocą platformy Jitsi Meet. Na 7 dni przed spotkaniem interesariusz powinien zgłosić chęć udziału w spotkaniu on-line na adres mailowy m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl. Następnie na wskazany przez interesariusza adres mailowy zostanie przesłany link do pokoju spotkania wraz z hasłem dostępu.
 3. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

 

Materiał informacyjny, formularz konsultacyjny oraz formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa będą dostępne od dnia 8 lutego 2021 r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: https://nysa.eu/program-rewitalizacji-nysy/

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 9 luty 2021 r. i po godz. 15:00 w dniu 4 marca 2021 r.,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji oraz formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania online z interesariuszami rewitalizacji)

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 • Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa

kontakt: m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl, tel. +48 77 408 05 52

Załączniki:

 1. Formularz konsultacyjny
 2. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego odpowiadającego naborowi wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – planowany nabór maj 2021 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c i e unijnego rozporządzenia RODO w celu zgłoszenia i rozpatrzenia przedsięwzięcia  rewitalizacyjnego;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające, nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione
w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

BURMISTRZ  NYSY

Kordian Kolbiarz

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl