Konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 2 lutego 2021
IR.PF.062.1.2021 Nysa, 02.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

 

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11) w związku z uchwałą nr XXXIV/530/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 stycznia  2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

ogłaszam
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących uzupełnienia o jeden projekt pn. „Aktywna strefa sportu i rekreacji Gminnego Centrum Wsparcia III sektora w Nysie”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w zakresie braku kompleksowo zagospodarowanych ogólnodostępnych stref aktywności i rekreacji, dekapitalizacji istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz niskiej estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie miasta a także ujęcia w dokumencie innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających naborowi wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – planowany nabór wniosku maj 2021 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 02.02.2021 r. do dnia 04.03.2021 r. do godz. 15.00 w następujących formach:

 1. Wywiad w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa – 10.02.2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wywiad zostanie umieszczony do odsłuchania na stronie internetowej https://nysa.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl
 2. Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – spotkanie online, w celu omówienia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa a także zebranie uwag, opinii i propozycji – 15.02.2021 r., godz. 12:00, za pomocą platformy Jitsi Meet. Na 7 dni przed spotkaniem interesariusz powinien zgłosić chęć udziału w spotkaniu on-line na adres mailowy m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl. Następnie na wskazany przez interesariusza adres mailowy zostanie przesłany link do pokoju spotkania wraz z hasłem dostępu.
 3. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – zmiana GPR Gminy Nysa”.
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

 

Materiał informacyjny, formularz konsultacyjny oraz formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa będą dostępne od dnia 8 lutego 2021 r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: https://nysa.eu/program-rewitalizacji-nysy/

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 9 luty 2021 r. i po godz. 15:00 w dniu 4 marca 2021 r.,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji oraz formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania online z interesariuszami rewitalizacji)

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 • Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa

kontakt: m.dlugoszbilinska@www.nysa.pl, tel. +48 77 408 05 52

Załączniki:

 1. Formularz konsultacyjny
 2. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego odpowiadającego naborowi wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – planowany nabór maj 2021 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c i e unijnego rozporządzenia RODO w celu zgłoszenia i rozpatrzenia przedsięwzięcia  rewitalizacyjnego;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające, nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione
w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

BURMISTRZ  NYSY

Kordian Kolbiarz

Załączniki

Formularz konsultacyjny
19 KB
Karta projektu GPR
79 KB
Obwieszczenie konsultacje społeczne GPR 2.02.2021 r.
29 KB
Obwieszczenie konsultacje społeczne GPR 2.02.2021 r.
1 MB
Ogłoszenie konsultacje społeczne GPR 2.02.2021 r.
1 MB
Ogłoszenie konsultacje społeczne GPR 2.02.2021 r.
26 KB
Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021
224 KB
Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021
15 KB
Sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021
217 KB
Sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021
13 KB
Projekt Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Nysa 08.02.2021r.
6 MB