OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY W SPRAWIE ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Data publikacji: 16 lutego 2023
IR.PF.062.1.2023Nysa, 16.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz.28)

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały Nr LXVIII/1020/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Konieczność przeprowadzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Nysa) wiąże się z nowymi założeniami Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO) 2021-2027 wsparcie obszaru rewitalizacji, które planowane jest w osi priorytetowej 10 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Opolskiego (Cel polityki 5) w ramach: Cs (i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki
i bezpieczeństwa na obszarach miejskich – wsparcie procesu rewitalizacji gmin miejskich
i miejsko-wiejskich i działające wyłącznie w oparciu o gminne programy rewitalizacji (GPR).

Zmiana GPR Gminy Nysa będzie dotyczyła aktualizacji dokumentu, który będzie pełnił rolę Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT), w myśl art. 28 i art.29 rozporządzenia ogólnego oraz art. 36 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Z powyższego wynika, że IIT będzie dedykowane miedzy innymi obszarom, dla których planowane są działania rewitalizacyjne, a funkcję strategii terytorialnej IIT będzie pełnił GPR.

W celu dostosowania dokumentu GPR Gminy Nysa do wymogów  perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 należy dokonać zmiany całego dokumentu poza wyznaczeniem nowego obszaru rewitalizacji. Z wytycznych do opracowania GPR-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wynika, że przeprowadzenie szczegółowej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych powinno być wykonane w oparciu o bieżące uwarunkowania rozwoje i dane statystyczne nie starsze niż z 2021 r. GPR Gminy Nysa został przyjęty uchwałą w 2017 roku i zmieniony w 2021 r., (zmiana dotyczyła dodania dwóch kart projektu) więc dane statystyczne ujęte w dokumencie nie spełniają warunków niezbędnych
w obecnie tworzonych GPR-ach. W wyniku przeprowadzonych analizy diagnozy zjawisk społecznych, czynników gospodarczych, czynników środowiskowych, czynników przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, zmianie mogą ulec wizja, cele oraz kierunki działań, lista podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe.

Ponadto dokonanie zmian w dokumencie wynikających z niniejszej aktualizacji pozwoli na zachowanie spójności i efektywności zaplanowanych działań oraz osiągnięcie założonych celów rewitalizacji. Umożliwi Gminie Nysa  ubieganie się o dofinansowanie
w ramach pierwszych naborów projektów w obszarze rewitalizacji, które zgodnie
z załącznikiem do Uchwały Nr 8608 /2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
4 stycznia 2023 r. pod nazwą „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 z dnia
4 stycznia 2023 r.”, planowane są na I kwartał 2024 roku.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie zmiany GPR Nysa:

– Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Aleksandra Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław na podstawie umowy Nr 2023/IR.PF/1 z dnia 10.02.2023 r.,

kontakt: nysa@instytut-ipc.pl, tel. +48 717949249.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Gminy Nysa, na stronie Gminy Nysa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl