Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

AM.AR.062.1.2021 Nysa, 27.01.2021r.

Obwieszczenie
Burmistrza Nysy

 

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały Nr XXXIV/530/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

Konieczność przeprowadzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa wiąże się z wnioskiem Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w sprawie ujęcia w dokumencie nowej karty przedsięwzięcia w zakresie wykonania dwóch kortów tenisowych oraz wodnego placu zabaw w ramach Gminnego Centrum Wsparcia III sektora.

Aktualizacja będzie dotyczyła uzupełnienia listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych o jeden projekt pn. „Aktywna strefa sportu i rekreacji Gminnego Centrum Wsparcia III sektora w Nysie”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na 3-cim obszarze rewitalizacji: obszar rekreacji i wypoczynku przy ul. Ujejskiego
w Nysie oraz będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą pozostałej części gminy w szczególności 1-szego obszaru rewitalizacji: centrum miasta Nysa (Strefa A2).

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zwłaszcza w zakresie braku kompleksowo zagospodarowanych ogólnodostępnych stref aktywności i rekreacji oraz dekapitalizacji istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz niskiej estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie miasta.

Dokonanie zmian w dokumencie wynikających z planowanej aktualizacji pozwoli na zachowanie spójności i efektywności zaplanowanych działań oraz osiągnięcie założonych celów rewitalizacji. Ponadto umożliwi Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o.  ubieganie się o dofinansowanie w ramach Działania 10.2 Inwestycje Wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Nabór w tym zakresie zaplanowany jest na miesiąc maj 2021r. z ukierunkowaniem na wsparcie obiektów sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców. Możliwość złożenia wniosku w celu pozyskania dofinansowania przełoży się na zwiększenia atrakcyjności oferty Gminnego Centrum Wsparcia III sektora funkcjonującego w ramach Kąpieliska Miejskiego „Frajda” i umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom Nysy, szczególnie seniorom, młodzieży i dzieciom.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Gminy Nysa, na stronie Gminy Nysa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl