Opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 26 stycznia 2021

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która określiła zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazała obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego współfinansowania, m.in. z środków funduszy Unii Europejskiej.