UCHWAŁA NR LXXXII/1185/23 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE – zmiana GPR

Data publikacji: 22 listopada 2023

Uchwała Nr LXXXII/1185/23
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa” przyjętego uchwałą
Nr XXXII/481/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/481/2017 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, zmieniony uchwałą Nr XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.