Zaproszenie na warsztaty – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 17 maja 2023

Zapraszam interesariuszy podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej oraz zainteresowanych mieszkańców na warsztaty strategiczne odbywające się w ramach przygotowywania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Zapraszam także wszystkich innych interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 2 ust 2 oraz podmioty społeczno-gospodarcze wymienione w art. 36 ust. 8 pkt 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Warsztaty odbędą się w dniu 23.05.2023 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie w sali 200

Celem warsztatów jest zaprezentowanie zidentyfikowanych problemów i potencjałów podobszarów rewitalizacji, a także opracowanie celów, które chcielibyśmy osiągnąć i kierunków działań, które przyczynią się do ożywienia podobszarów rewitalizacji.

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz