Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Data publikacji: 10 maja 2022

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia. Uwaga, obowiązują nowe wzory wniosków.

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Trzeba złożyć wniosek w gminie.

Wnioski należy składać przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informacji w zakresie świadczenia 40 zł za dzień pomocy udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej w pokoju 130 (I piętro) lub pod numerami telefonu: 77 40 80 529, 77 40 80 555.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane
z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Wysokość świadczenia określona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a specustawy to 12 marca 2022 r.

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierom z Ukrainy w okresie: od 24 lutego – 11 marca 2022 r. muszą złożyć wniosek o odpowiednie podwyższenie świadczenia powyżej 40 zł za dzień pomocy.

Składanie wniosków

Wniosek na podstawie, którego można ubiegać się o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w holu Urzędu, w pokoju 212 lub pokoju 130 (I piętro).

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. Poz. 608