Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nysa

Data publikacji: 22 kwietnia 2024

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Data podpisania Promesy: 29.03.2024 r.

Całkowita wartość zadania: 19.481.902,29 zł

Wartość dofinansowania: 17.999.999,60 zł

Opis zadania:

Cel:

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz wzrostu dostępności komunikacyjnej ich miejsca zamieszkania.

Projekt obejmuje inwestycje:

  1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwie Rusocin.
  2. Budowa drogi relacji Kępnica Wierzbięcice.
  3. Przebudowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Nysie.
  4. Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie.

Efekty:

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię gminną i wojewódzką, które dążą do stworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku oraz stworzenia kompleksowej i funkcjonalnej sieci dróg poprzez: 1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. wzrost spójności, funkcjonalności i efektywności sieci dróg publicznych dzięki połączeniu dróg gminnych z powiatowymi, 3. rozwój obszarów wiejskich, 4. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
i konkurencyjności, 5. wzrost dostępności komunikacyjnej, 6. ułatwienie dostępu obywateli do usług publicznych w zakresie edukacji, opieki i ochrony zdrowia w tym podniesienie ich efektywności, 7. poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa
o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Zakończenie realizacji: 2025 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy