Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Nysa

Data publikacji: 22 kwietnia 2024

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Data podpisania Promesy: 04.04.2024 r.

Całkowita wartość zadania: 2.138.181,88 zł

Wartość dofinansowania: 1.999.999.85 zł

Opis zadania:

Cel:

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz wzrostu dostępności komunikacyjnej ich miejsca zamieszkania.

Projekt obejmuje przebudowę drogi w ul. Kmicica w Nysie.

Efekty:

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię gminną i wojewódzką, które dążą do stworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku oraz stworzenia kompleksowej
i funkcjonalnej sieci dróg poprzez: 1. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności, 3. wzrost dostępności komunikacyjnej, 4. ułatwienie dostępu obywateli do usług publicznych w zakresie edukacji, opieki i ochrony zdrowia w tym podniesienie ich efektywności, 5. poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Zakończenie realizacji: 2025 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy